กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

(6) บทนำ

(113) รายงานพิเศษ

(57) สัมภาษณ์พิเศษ

(33) สัมมนากฎหมาย

(46) นิติศาสตร์เชิงดอย

(90) สะกิดกฎหมาย

(126) ว่าความภาคพิสดาร

(3) กฎหมายใกล้ตัว

(30) แนะนำกฎหมายใหม่

(28) หนังสือกฎหมายในดวงใจ

(44) ประสบการณ์กฎหมาย

(101) ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย

(102) สี่แยกกฎหมายมหาชน

(35) หมายเหตุท้ายคำวินิจฉัยศาลสูงสุด

(18) มุมทรัพย์สินทางปัญญา

(9) ประตูสู่สิทธิมนุษยชน

(20) วาระผู้บริโภค

(40) ข้างหลังตรากฎหมาย

(43) The Lawyer

(18) นักกฎหมาย IT

(141) ปกิณกะ

(1) กลับหลักฎีกา

(5) นักกฎหมายภาษี

(4) ชีพจรกฎหมายธุรกิจ

(4) มุมภาษีธุรกิจ

(16) คำคมนักกฎหมาย

(40) บริหารนอกตำรา

(9) เปิดโลกแรงงาน

(85) หน้าต่างภาษี

(11) ภาษีหรรษา

(8) กฎหมายสิทธิบัตรภาคปฏิบัติ

(33) มองคดีพิจารณากฎหมาย

(1) กฎหมายเหตุ

(7) ลิ้นชักแห่งความสุข

(10) นโยบายสาธารณะกับความเป็นธรรมทางสังคม

(19) ฎีกาใหม่ที่น่าสนใจ

(21) หกเหลี่ยมธุรกิจ

(1) Food For head

(1) Word of Wisdom

(1) สมดุลกาย

(1) Tips For Health

(1) แกะกรุฟิล์ม

(1) โลกสีเขียว

(27) แรงงานวิเคราะห์

(19) โลกของ Law Firms

(9) Forward Law

(9) เสวนาพิเศษ

(6) ห้องวิทยานิพนธ์

(4) หน้าต่าง AEC

(1) ตีหัวเข้าบ้าน

(1) แรงงานวิวัฒน์

(21) โลกกฎหมาย

(2) กฎหมายกับสิ่งแวดล้อม

(4) ฎีกาย่อที่น่าสนใจ

(18) ปกิณกะกฎหมาย

(25) เลาะรั้วโรงเรียนกฎหมาย

(1) กฎหมายปริทัศน์

(16) ตุลาการภิวัตน์

(11) มุมกฎหมายท้องถิ่น

(21) ฎีกาคดีแรงงานที่น่าสนใจ

(1) เปิดคำวินิจฉัย

(6) รายงานสัมมนา

(3) บทวิเคราะห์

(3) จัตุรัสความคิด

(2) วิเคราะห์ฎีกาเด่น

(3) เปิดตัวทนายคดีดัง

(6) บ้านเขา-บ้านเรา

(6) เปิดคำพิพากษา

(4) Yong Lawyer

(1) Law in people view

(1) ดงคดี

(9) Legal Dynamics

(1) ยกเครื่องกฎหมาย

(1) บรรยายพิเศษ

(3) ปาฐกถาพิเศษ

(2) วิเคราะห์วินิจฉัยอัยการสูงสุด

(1) บทความพิเศษ

(1) เวทีกฎหมาย

(1) ข่าวพิทักษ์ทรัพย์และล้มละลาย

(2) สรุปสาระสำคัญกฎหมาย

(7) พลวัตกฎหมาย

(4) ทนายหัวเห็ด

(2) กฏหมายการเงิน

(2) กฎหมายลิขสิทธิ์

บทความทั้งหมด

หน้าต่างภาษี

ความสำคัญของ “อากรแสตมป์” กับพยานเอกสาร

เมื่อพูดถึง “อากรแสตมป์” (Stamp Duty) หลายคนไม่รู้จัก เพราะใช้แต่แสตมป์ไปรษณียากรเพื่อส่งจดหมายและพัสดุภัณฑ์เป็นประจำ แต่พอเป็นคดีความขึ้นสู่ศาลและจำเป็นต้องใช้เอกสารบางประเภทในการกล่าวอ้างเป็นพยาน ถึงจะรู้ว่าปัญหาเรื่องการติดอากรแสตมป์ อาจนำมาซึ่งผลแพ้-ชนะ ในคดีนั้น ๆ ได้

ข้อมูลเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2556

ภาษีเงินได้พนักงานกับเงินสวัสดิการ “เหมารวม”

โดยปกติแล้วไม่ว่านายจ้างจะให้ค่าตอบแทนแก่ลูกจ้างเพื่อตอบแทนการทำงานในลักษณะใดทั้งเงินสดและประโยชน์ต่าง ๆ ในรูปสวัสดิการ (Welfare) ในทางกฎหมายภาษีสรรพากรก็ถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมินของลูกจ้างที่ต้องนำมารวมคำนวนเพื่อเสียภาษีทั้งสิ้น เว้นแต่จะมีบทบัญญัติของกฎหมายโดยชัดแจ้งยกเว้นภาษีให้เป็นแต่ละกรณีไป

ข้อมูลเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2556

ดอกเบี้ยกู้ยืมซื้อที่ดินเป็น “รายจ่ายต้องห้าม” บัญชีอาการ

ในการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) ตามประมวลรัษฎากรจากกำไรสุทธิ (Net Profit) ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะมีการจัดทำบัญชี (Account) ตามกฎหมายบัญชีและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่เรียกว่า บัญชีการเงิน (Financial Acconting)

ข้อมูลเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2556

วางแผนภาษีไม่ดีทำให้สูญเสียตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

ในที่สุด คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็ปฏิวัติเมื่อ วันที่ 19 กันยายน 2549 มีผลทำให้รัฐบาลที่มี พ.ต.ท. ทักษิณ เป็นนายกรัฐมนตรีสิ้นลง พ.ต.ท.ทักษิณต้องพ้นจากตำแหน่ง ไม่อาจเดินทางกลับประเทศได้ และถูกตรวจสอบเพื่อยึดทรัพย์และดำเนินคดี

ข้อมูลเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2556

การวางแผนประหยัดภาษี... คำว่า “ปีภาษี” (Tax year)

ประมวลรัษฎากรได้กำหนด “ระยะเวลา” เพื่อการจัดเก็บภาษีแต่ละประเภทไว้โดยใช้หลักเกณฑ์ทางบัญชีในการรับรู้รายได้ (Recognition) แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการจัดเก็บ

ข้อมูลเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2556