กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1862)

การเงินการคลัง (503)

การต่างประเทศ (537)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1408)

การปกครอง (1625)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (302)

เกษตรและสหกรณ์ (111)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (62)

คดีที่น่าสนใจ (1116)

คมนาคม (232)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (428)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (395)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (313)

พลังงาน (64)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (580)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (372)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1134)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (175)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (859)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

(6) บทนำ

(113) รายงานพิเศษ

(57) สัมภาษณ์พิเศษ

(33) สัมมนากฎหมาย

(46) นิติศาสตร์เชิงดอย

(90) สะกิดกฎหมาย

(126) ว่าความภาคพิสดาร

(3) กฎหมายใกล้ตัว

(30) แนะนำกฎหมายใหม่

(28) หนังสือกฎหมายในดวงใจ

(44) ประสบการณ์กฎหมาย

(101) ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย

(102) สี่แยกกฎหมายมหาชน

(35) หมายเหตุท้ายคำวินิจฉัยศาลสูงสุด

(18) มุมทรัพย์สินทางปัญญา

(9) ประตูสู่สิทธิมนุษยชน

(20) วาระผู้บริโภค

(40) ข้างหลังตรากฎหมาย

(43) The Lawyer

(18) นักกฎหมาย IT

(141) ปกิณกะ

(1) กลับหลักฎีกา

(5) นักกฎหมายภาษี

(4) ชีพจรกฎหมายธุรกิจ

(4) มุมภาษีธุรกิจ

(16) คำคมนักกฎหมาย

(40) บริหารนอกตำรา

(9) เปิดโลกแรงงาน

(85) หน้าต่างภาษี

(11) ภาษีหรรษา

(8) กฎหมายสิทธิบัตรภาคปฏิบัติ

(33) มองคดีพิจารณากฎหมาย

(1) กฎหมายเหตุ

(7) ลิ้นชักแห่งความสุข

(10) นโยบายสาธารณะกับความเป็นธรรมทางสังคม

(19) ฎีกาใหม่ที่น่าสนใจ

(21) หกเหลี่ยมธุรกิจ

(1) Food For head

(1) Word of Wisdom

(1) สมดุลกาย

(1) Tips For Health

(1) แกะกรุฟิล์ม

(1) โลกสีเขียว

(27) แรงงานวิเคราะห์

(19) โลกของ Law Firms

(9) Forward Law

(9) เสวนาพิเศษ

(6) ห้องวิทยานิพนธ์

(4) หน้าต่าง AEC

(1) ตีหัวเข้าบ้าน

(1) แรงงานวิวัฒน์

(21) โลกกฎหมาย

(2) กฎหมายกับสิ่งแวดล้อม

(4) ฎีกาย่อที่น่าสนใจ

(18) ปกิณกะกฎหมาย

(25) เลาะรั้วโรงเรียนกฎหมาย

(1) กฎหมายปริทัศน์

(16) ตุลาการภิวัตน์

(11) มุมกฎหมายท้องถิ่น

(21) ฎีกาคดีแรงงานที่น่าสนใจ

(1) เปิดคำวินิจฉัย

(6) รายงานสัมมนา

(3) บทวิเคราะห์

(3) จัตุรัสความคิด

(2) วิเคราะห์ฎีกาเด่น

(3) เปิดตัวทนายคดีดัง

(6) บ้านเขา-บ้านเรา

(6) เปิดคำพิพากษา

(4) Yong Lawyer

(1) Law in people view

(1) ดงคดี

(9) Legal Dynamics

(1) ยกเครื่องกฎหมาย

(1) บรรยายพิเศษ

(3) ปาฐกถาพิเศษ

(2) วิเคราะห์วินิจฉัยอัยการสูงสุด

(1) บทความพิเศษ

(1) เวทีกฎหมาย

(1) ข่าวพิทักษ์ทรัพย์และล้มละลาย

(2) สรุปสาระสำคัญกฎหมาย

(7) พลวัตกฎหมาย

(4) ทนายหัวเห็ด

(2) กฏหมายการเงิน

(2) กฎหมายลิขสิทธิ์

บทความทั้งหมด

สรุปสาระสำคัญกฎหมาย

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550

เหตุผลที่ต้องประกาศใช้ พ.ร.บ.นี้ เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ระบุว่า ต้องมี พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. การเลือกตั้ง ส.ว.และการสรรหา ส.ว.

ข้อมูลเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2550

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550

เหตุผลที่ต้องประกาศใช้ พ.ร.บ.ฯนี้ เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรที่ระบุว่า ต้องมี พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองและสมควรกำหนดวิธีการจัดตั้งพรรคการเมือง การดำเนินกิจการ การเงิน การเลิกและยุบพรรคการเมือง จึงต้องตรา พ.ร.บ.ฯนี้

ข้อมูลเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2550