สรุปกฎหมายที่ซ้ำซ้อนกันใน "แผนพัฒนากฎหมาย"

ความคืบหน้าจากากรที่รัฐบาลให้กระทรวงต่างๆ และคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายทั้ง 10 คณะยกร่างกฎหมายใหม่ ดังที่เคยรายงานมาแล้วใน วารสารข่าว กฎหมาย ฉบับที่ 48 ปรากฎว่ามีร่างกฎหมายที่เสนอซ้ำซ้อนกันหลายฉบับ แต่อาจมีจุดเน้นในเรื่องที่ต่างกันหรือเหมือนกัน คณะอนุกรรมการกำกับการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการจึงได้พิจารณาเนื้อหาหลักการที่แตกต่างกันหรือเหมือนกัน

ข้อมูลเมื่อ 16 พฤษภาคม 2548