กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

(6) บทนำ

(113) รายงานพิเศษ

(57) สัมภาษณ์พิเศษ

(33) สัมมนากฎหมาย

(46) นิติศาสตร์เชิงดอย

(90) สะกิดกฎหมาย

(126) ว่าความภาคพิสดาร

(3) กฎหมายใกล้ตัว

(30) แนะนำกฎหมายใหม่

(28) หนังสือกฎหมายในดวงใจ

(44) ประสบการณ์กฎหมาย

(101) ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย

(102) สี่แยกกฎหมายมหาชน

(35) หมายเหตุท้ายคำวินิจฉัยศาลสูงสุด

(18) มุมทรัพย์สินทางปัญญา

(9) ประตูสู่สิทธิมนุษยชน

(20) วาระผู้บริโภค

(40) ข้างหลังตรากฎหมาย

(43) The Lawyer

(18) นักกฎหมาย IT

(141) ปกิณกะ

(1) กลับหลักฎีกา

(5) นักกฎหมายภาษี

(4) ชีพจรกฎหมายธุรกิจ

(4) มุมภาษีธุรกิจ

(16) คำคมนักกฎหมาย

(40) บริหารนอกตำรา

(9) เปิดโลกแรงงาน

(85) หน้าต่างภาษี

(11) ภาษีหรรษา

(8) กฎหมายสิทธิบัตรภาคปฏิบัติ

(33) มองคดีพิจารณากฎหมาย

(1) กฎหมายเหตุ

(7) ลิ้นชักแห่งความสุข

(10) นโยบายสาธารณะกับความเป็นธรรมทางสังคม

(19) ฎีกาใหม่ที่น่าสนใจ

(21) หกเหลี่ยมธุรกิจ

(1) Food For head

(1) Word of Wisdom

(1) สมดุลกาย

(1) Tips For Health

(1) แกะกรุฟิล์ม

(1) โลกสีเขียว

(27) แรงงานวิเคราะห์

(19) โลกของ Law Firms

(9) Forward Law

(9) เสวนาพิเศษ

(6) ห้องวิทยานิพนธ์

(4) หน้าต่าง AEC

(1) ตีหัวเข้าบ้าน

(1) แรงงานวิวัฒน์

(21) โลกกฎหมาย

(2) กฎหมายกับสิ่งแวดล้อม

(4) ฎีกาย่อที่น่าสนใจ

(18) ปกิณกะกฎหมาย

(25) เลาะรั้วโรงเรียนกฎหมาย

(1) กฎหมายปริทัศน์

(16) ตุลาการภิวัตน์

(11) มุมกฎหมายท้องถิ่น

(21) ฎีกาคดีแรงงานที่น่าสนใจ

(1) เปิดคำวินิจฉัย

(6) รายงานสัมมนา

(3) บทวิเคราะห์

(3) จัตุรัสความคิด

(2) วิเคราะห์ฎีกาเด่น

(3) เปิดตัวทนายคดีดัง

(6) บ้านเขา-บ้านเรา

(6) เปิดคำพิพากษา

(4) Yong Lawyer

(1) Law in people view

(1) ดงคดี

(9) Legal Dynamics

(1) ยกเครื่องกฎหมาย

(1) บรรยายพิเศษ

(3) ปาฐกถาพิเศษ

(2) วิเคราะห์วินิจฉัยอัยการสูงสุด

(1) บทความพิเศษ

(1) เวทีกฎหมาย

(1) ข่าวพิทักษ์ทรัพย์และล้มละลาย

(2) สรุปสาระสำคัญกฎหมาย

(7) พลวัตกฎหมาย

(4) ทนายหัวเห็ด

(2) กฏหมายการเงิน

(2) กฎหมายลิขสิทธิ์

บทความทั้งหมด

มุมภาษีธุรกิจ

ผู้เสียภาษี V.กรมสรรพากร บทสรุปอยู่ตรงไหน?

“ต้นทุนยิ่งสูง กำไรยิ่งต่ำ” คือสมการง่ายๆ เมื่อภาษีคือต้นทุนทางธุรกิจอย่างหนึ่ง มันจึงเป็นเรื่องปกติและเป็นเหตุผลให้ผู้เสียภาษีพยายามลดภาระภาษีของตน

ข้อมูลเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2556

กรณีผลขาดทุนสะสมของบริษัท (มีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย)

การประกอบธุรกิจถ้ามองเพียงด้านของคำว่า “กำไร(profit)” อย่างเดียว คงเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการทุก ๆ คนนั้นต้องการและปรารถนา อย่างไรก็ตามในสนามธุรกิจนั้นใช่ว่า ผู้ประกอบการ(entrepreneur) จะได้กำไรเสมอไปในการดำเนินธุรกิจ (doing business) เพราะความไม่แน่นอนจากปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งส่วนหนึ่งอาจมาจากตัวผู้ประกอบการเอง

ข้อมูลเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2556

มุมภาษีธุรกิจระหว่างประเทศ กรณีหลักแหล่งเงินได้ & หลักถิ่นที่อยู่ของบุคคลธรรมดา

จากการที่ประเทศต่าง ๆ เปิดการค้าเสรีระหว่างประเทศมากขึ้นทำให้มีการไหลเวียนในเรื่องของทุน ทุนที่ว่านี้อาจอยู่ในรูปของเงิน วัตถุดิบ เครื่องจักร/อุปกรณ์ เป็นต้น หรือ ทุนอาจอยู่ในรูปของการให้บริการในรูปของแรงงานที่เคลื่อนย้ายจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง (หรือหลายๆประเทศ)

ข้อมูลเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2556

กรณีการเลิกกิจการของบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด

การดำเนินธุรกิจขององค์กรในรูปแบบบริษัทนั้น เป็นที่นิยมในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะว่านอกจากจะได้รับความเชื่อถือแล้ว ความรับผิดในเรื่องหนี้สินก็เป็นแบบจำกัดด้วย หรือ เวลาจะขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากฝ่ายรัฐส่วนมากก็เป็นบริษัทมากกว่าการดำเนินธุรกิจในรูปแบบอื่น ซึ่งก็เป็นข้อดีเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่กล่าวในบทความนี้

ข้อมูลเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2556