กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

(6) บทนำ

(113) รายงานพิเศษ

(57) สัมภาษณ์พิเศษ

(33) สัมมนากฎหมาย

(46) นิติศาสตร์เชิงดอย

(90) สะกิดกฎหมาย

(126) ว่าความภาคพิสดาร

(3) กฎหมายใกล้ตัว

(30) แนะนำกฎหมายใหม่

(28) หนังสือกฎหมายในดวงใจ

(44) ประสบการณ์กฎหมาย

(101) ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย

(102) สี่แยกกฎหมายมหาชน

(35) หมายเหตุท้ายคำวินิจฉัยศาลสูงสุด

(18) มุมทรัพย์สินทางปัญญา

(9) ประตูสู่สิทธิมนุษยชน

(20) วาระผู้บริโภค

(40) ข้างหลังตรากฎหมาย

(43) The Lawyer

(18) นักกฎหมาย IT

(141) ปกิณกะ

(1) กลับหลักฎีกา

(5) นักกฎหมายภาษี

(4) ชีพจรกฎหมายธุรกิจ

(4) มุมภาษีธุรกิจ

(16) คำคมนักกฎหมาย

(40) บริหารนอกตำรา

(9) เปิดโลกแรงงาน

(85) หน้าต่างภาษี

(11) ภาษีหรรษา

(8) กฎหมายสิทธิบัตรภาคปฏิบัติ

(33) มองคดีพิจารณากฎหมาย

(1) กฎหมายเหตุ

(7) ลิ้นชักแห่งความสุข

(10) นโยบายสาธารณะกับความเป็นธรรมทางสังคม

(19) ฎีกาใหม่ที่น่าสนใจ

(21) หกเหลี่ยมธุรกิจ

(1) Food For head

(1) Word of Wisdom

(1) สมดุลกาย

(1) Tips For Health

(1) แกะกรุฟิล์ม

(1) โลกสีเขียว

(27) แรงงานวิเคราะห์

(19) โลกของ Law Firms

(9) Forward Law

(9) เสวนาพิเศษ

(6) ห้องวิทยานิพนธ์

(4) หน้าต่าง AEC

(1) ตีหัวเข้าบ้าน

(1) แรงงานวิวัฒน์

(21) โลกกฎหมาย

(2) กฎหมายกับสิ่งแวดล้อม

(4) ฎีกาย่อที่น่าสนใจ

(18) ปกิณกะกฎหมาย

(25) เลาะรั้วโรงเรียนกฎหมาย

(1) กฎหมายปริทัศน์

(16) ตุลาการภิวัตน์

(11) มุมกฎหมายท้องถิ่น

(21) ฎีกาคดีแรงงานที่น่าสนใจ

(1) เปิดคำวินิจฉัย

(6) รายงานสัมมนา

(3) บทวิเคราะห์

(3) จัตุรัสความคิด

(2) วิเคราะห์ฎีกาเด่น

(3) เปิดตัวทนายคดีดัง

(6) บ้านเขา-บ้านเรา

(6) เปิดคำพิพากษา

(4) Yong Lawyer

(1) Law in people view

(1) ดงคดี

(9) Legal Dynamics

(1) ยกเครื่องกฎหมาย

(1) บรรยายพิเศษ

(3) ปาฐกถาพิเศษ

(2) วิเคราะห์วินิจฉัยอัยการสูงสุด

(1) บทความพิเศษ

(1) เวทีกฎหมาย

(1) ข่าวพิทักษ์ทรัพย์และล้มละลาย

(2) สรุปสาระสำคัญกฎหมาย

(7) พลวัตกฎหมาย

(4) ทนายหัวเห็ด

(2) กฏหมายการเงิน

(2) กฎหมายลิขสิทธิ์

บทความทั้งหมด

มุมกฎหมายท้องถิ่น

ข้อบังคับสภาพลเมืองจังหวัดพิษณุโลก

ผู้เขียนขอเสนอข้อบังคับสภาพลเมืองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ในวันเปิดประชุมสภาพลเมืองจังหวัดพิษณุโลกครั้งแรกที่ศาลาประชาคม จังหวัดพิษณุโลก โดยผู้เขียนเป็นผู้ร่าง

ข้อมูลเมื่อ 19 ตุลาคม 2558

การไกล่เกลี่ยในศาลปกครอง

ด้วยผู้เขียนได้มีโอกาสไปร่วมการสัมมนาการไกล่เกลี่ยและการประนอมข้อพิพาทซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานศาลปกครอง เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักงานศาลปกครอง โดยมีหัวข้อการอภิปราย เรื่อง “ความเป็นไปได้ในการนำวิธีการไกล่เกลี่ยและการประนอมข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครอง”

ข้อมูลเมื่อ 14 กันยายน 2558

ศาลข้าราชการทุจริต

สืบเนื่องจากผู้เขียนปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นิติกร ๘ วช (วิชาชีพ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประธานชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานสมาพันธ์นิติกรภาครัฐแห่งประเทศไทย และคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประเบียบเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น

ข้อมูลเมื่อ 27 สิงหาคม 2558

ร่าง พระราชบัญญัติ สมัชชาพลเมืองจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ

ในการร่างรัฐธรรมนูญขณะนี้ มีการยกร่างรัฐธรรมนูญที่จะบัญญัติให้มี “สมัชชาพลเมือง” ประจำจังหวัดต่างๆ และได้มีการขอความคิดเห็นในเรื่องนี้ ผมจึงออกแบบ “ร่างพระราชบัญญัติ สมัชชาพลเมืองจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ....” โดย กำหนดวัตถุประสงค์ ที่มา อำนาจหน้าที่ มาเสนอท่านผู้อ่าน

ข้อมูลเมื่อ 15 พฤษภาคม 2558

ข้อเสนอการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของรัฐ เป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ไม่น้อยกว่าปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติก็ได้เล็งเห็นปัญหากระบวนการยุติธรรมของรัฐ คสช.จึงมีประกาศให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนมีส่วนร่วม ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบาย งบประมาณและอาสาสมัคร ตลอดจนการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของตำรวจ

ข้อมูลเมื่อ 11 ธันวาคม 2557