การวางแผนภาษีอากรของทนายความ

การวางแผนภาษีอากรคือการเตรียมการเพื่อเสียภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนและประหยัด การทำให้ไม่ต้องเสียหรือเสียภาษีน้อยที่สุดโดยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายก็ถือเป็นการวางแผนภาษีอากร ต่างกับการหนีภาษีที่ผู้เสียภาษีใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายหรือฉ้อฉลเพื่อทำให้ไม่ต้องเสียภาษีหรือเสียภาษีน้อยลง

ข้อมูลเมื่อ 1 กันยายน 2546