กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

(6) บทนำ

(113) รายงานพิเศษ

(57) สัมภาษณ์พิเศษ

(33) สัมมนากฎหมาย

(46) นิติศาสตร์เชิงดอย

(90) สะกิดกฎหมาย

(126) ว่าความภาคพิสดาร

(3) กฎหมายใกล้ตัว

(30) แนะนำกฎหมายใหม่

(28) หนังสือกฎหมายในดวงใจ

(44) ประสบการณ์กฎหมาย

(101) ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย

(102) สี่แยกกฎหมายมหาชน

(35) หมายเหตุท้ายคำวินิจฉัยศาลสูงสุด

(18) มุมทรัพย์สินทางปัญญา

(9) ประตูสู่สิทธิมนุษยชน

(20) วาระผู้บริโภค

(40) ข้างหลังตรากฎหมาย

(43) The Lawyer

(18) นักกฎหมาย IT

(141) ปกิณกะ

(1) กลับหลักฎีกา

(5) นักกฎหมายภาษี

(4) ชีพจรกฎหมายธุรกิจ

(4) มุมภาษีธุรกิจ

(16) คำคมนักกฎหมาย

(40) บริหารนอกตำรา

(9) เปิดโลกแรงงาน

(85) หน้าต่างภาษี

(11) ภาษีหรรษา

(8) กฎหมายสิทธิบัตรภาคปฏิบัติ

(33) มองคดีพิจารณากฎหมาย

(1) กฎหมายเหตุ

(7) ลิ้นชักแห่งความสุข

(10) นโยบายสาธารณะกับความเป็นธรรมทางสังคม

(19) ฎีกาใหม่ที่น่าสนใจ

(21) หกเหลี่ยมธุรกิจ

(1) Food For head

(1) Word of Wisdom

(1) สมดุลกาย

(1) Tips For Health

(1) แกะกรุฟิล์ม

(1) โลกสีเขียว

(27) แรงงานวิเคราะห์

(19) โลกของ Law Firms

(9) Forward Law

(9) เสวนาพิเศษ

(6) ห้องวิทยานิพนธ์

(4) หน้าต่าง AEC

(1) ตีหัวเข้าบ้าน

(1) แรงงานวิวัฒน์

(21) โลกกฎหมาย

(2) กฎหมายกับสิ่งแวดล้อม

(4) ฎีกาย่อที่น่าสนใจ

(18) ปกิณกะกฎหมาย

(25) เลาะรั้วโรงเรียนกฎหมาย

(1) กฎหมายปริทัศน์

(16) ตุลาการภิวัตน์

(11) มุมกฎหมายท้องถิ่น

(21) ฎีกาคดีแรงงานที่น่าสนใจ

(1) เปิดคำวินิจฉัย

(6) รายงานสัมมนา

(3) บทวิเคราะห์

(3) จัตุรัสความคิด

(2) วิเคราะห์ฎีกาเด่น

(3) เปิดตัวทนายคดีดัง

(6) บ้านเขา-บ้านเรา

(6) เปิดคำพิพากษา

(4) Yong Lawyer

(1) Law in people view

(1) ดงคดี

(9) Legal Dynamics

(1) ยกเครื่องกฎหมาย

(1) บรรยายพิเศษ

(3) ปาฐกถาพิเศษ

(2) วิเคราะห์วินิจฉัยอัยการสูงสุด

(1) บทความพิเศษ

(1) เวทีกฎหมาย

(1) ข่าวพิทักษ์ทรัพย์และล้มละลาย

(2) สรุปสาระสำคัญกฎหมาย

(7) พลวัตกฎหมาย

(4) ทนายหัวเห็ด

(2) กฏหมายการเงิน

(2) กฎหมายลิขสิทธิ์

บทความทั้งหมด

ฎีกาใหม่ที่น่าสนใจ

คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานสำหรับHROD&IR

ฉบับเทิดทูนสถาบัน HROD NIDA เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 35 วันที่ 29 มกราคม 2558

ข้อมูลเมื่อ 30 ตุลาคม 2558

ข้อสังเกตเกี่ยวกับคำสั่งไม่รับฟ้องกรณีที่ศาลเห็นว่าคดีไม่อยู่ในเขตอำนาจ

เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 276 ได้เปลี่ยนแปลงระบบศาลของประเทศไทย จากระบบเดี่ยว ที่เคยมีเพียงศาลยุติธรรมที่มีอำนาจในการพิจารณาอรรถคดีทั้งปวงที่ไม่อยู่ในเขตอำนาจของศาลทหาร มาเป็นระบบศาลคู่ โดยมีศาลปกครอง ขึ้นมามีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองแทนศาลยุติธรรม

ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2556

ชิงทรัพย์คุ้มครองเสรีภาพหรือความปลอดภัย

การที่จำเลยใช้อาวุธมีดจี้ที่เอวด้านหลังของผู้เสียหาย เป็นการขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้าย เพื่อความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป ครบองค์ประกอบความผิดฐานชิงทรัพย์ตาม ป.อ. มาตรา 339 วรรคสองแล้ว หาจำต้องมีการประทุษร้ายร่างกายผู้เสียหายจนเป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายแก่กายแต่อย่างใดไม่

ข้อมูลเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2556

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาเกี่ยวกับการอายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้

เมื่อโจทก์ในคดีแพ่งฟ้องคดีต่อศาล เพื่อขอบังคับตามสิทธิในฐานะเป็นเจ้าหนี้และต่อมาหากศาลมีคำพิพากษาให้โจทก์ชนะคดี โดยออกคำบังคับให้จำเลยชำระหนี้จำนวนหนึ่งแก่โจทก์ โจทก์จึงถือว่าเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา มีสิทธิ...เป็นคนบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามคำพิพากษาได้

ข้อมูลเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2556

การป้องกันทรัพย์ไว้ล่วงหน้า

การที่ผู้ตายเข้าไปลักแตงโมในไร่ของจำเลยดังกล่าว ถือได้ว่าผู้ตายได้กระทำการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายต่อทรัพย์ของจำเลย จำเลยจึงมีสิทธิที่จะป้องกันทรัพย์ของตนเองได้ แต่การที่จำเลยต่อและปล่อยกระแสไฟฟ้าซึ่งมีแรงเคลื่อนสูงถึง 220 โวลต์ ย่อมถือได้ว่าเป็นการกระทำที่เกินสมควรแก่เหตุ

ข้อมูลเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2556