วิเคราะห์สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2543 เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ทางเศรษฐกิจและสังคม

ข้อมูลเมื่อ 1 ธันวาคม 2551