กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

บริษัท ลอว์ไดเจสท์ ก่อตั้งโดยกลุ่มอดีตนักเรียนกฎหมาย ที่เป็นผู้ทำกิจกรรมช่วง 14 ตุลาและกระจัดกระจายไปประกอบอาชีพต่าง ๆ เช่น ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรในองค์การของรัฐ สำนักพิมพ์ตำรากฎหมาย และสื่อมวลชน โดยรวมตัวกันเพื่อต้องการสร้างวารสารกฎหมายฉบับหนึ่งขึ้นมา ที่มีเนื้อหาให้ความรู้ด้านกฎหมายและสังคม และเกาะติดข่าวความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายใหม่ ๆ รวมทั้งปัญหากฎหมายในทางปฏิบัติ เพื่อให้แวดวงกฎหมายมีสื่อกลาง ที่สามารถช่วยเสริมการประกอบวิชาชีพได้อย่างรอบด้านมากขึ้น

เว็บไซต์กฎหมายใหม่
หลังจากเกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและปัญหาสถานการณ์ทางการเมือง ทำให้วารสารข่าวกฎหมายใหม่ต้องหยุดตีพิมพ์ไปเป็นระยะเวลานาน และเนื่องจากขั้นตอนการพิมพ์มีค่าใช้จ่ายที่สูง ทำให้ บริษัท ลอว์ไดเจสท์ ซึ่งได้รับทุนใหม่ให้ฟื้นขึ้นมา ต้องพัฒนารูปแบบใหม่เพื่อให้ตอบสนองต่อนักกฎหมายในยุคปัจจุบันมากขึ้นที่เน้นเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร โดยได้พัฒนาจากวารสารที่มีรูปแบบเป็นหนังสือปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบดิจิตอลแบบเว็บไซต์ และอนาคตจะพัฒนาเป็นสื่อกฎหมายในรูปแบบต่างๆ โดยยึดหลักจุดประสงค์เดิม และพัฒนาจุดประสงค์ใหม่ที่ต้องการเป็นศูนย์รวมการติดตามข่าวสารด้านกฎหมาย ทั้งนักกฎหมายและผู้ที่สนใจในรูปแบบที่สามารถอ่านได้ง่าย สู่เว็บไซต์ www.inewlaw.com
วารสารกฎหมายใหม่

วารสารข่าวกฎหมายใหม่ มีจุดเด่นเรื่องการรายงานความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่จากราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้ผู้อ่านทันต่อ สถานการณ์ด้านกฎหมาย โดยจะสรุปกฎหมายเพื่อให้สามารถติดตามและเข้าใจได้โดยง่าย มีคำพิพากษาที่น่าสนใจ และปัญหากฎหมายด้านปฎิบัติ

จุดเด่นอีกประการหนึ่งของวารสารข่าวกฎหมายใหม่คือ การรวบรวมผู้มีคุณภาพทางกฎหมายทั้งด้านวิชาการและทางด้านวิชาชีพ ให้แสดงมุมมอง แง่คิด และประสบการณ์การทำงานเพื่อให้ผู้ที่ติดตามสามารถนำไปเป็นประสบการณ์และสามารถนำไปปรับใช้หรือมีมุมมองที่กว้างขึ้นกว่าเดิม

ทนายความ Magazine

บริษัท ลอว์ไดเจสท์ ได้รับเป็นผู้ผลิต “วารสารทนายความ Magazine” เพื่อประชาชน จากทางสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมถ์ ที่ผ่านมาได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้จัดทำวารสารตั้งแต่เล่มแรก ประจำเดือนตุลาคม 2554 จนถึงปัจจุบัน

โดยมีจุดเด่นในเรื่องการรายงานความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่จากราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้ผู้อ่านทันต่อ สถานการณ์ด้านกฎหมาย โดยจะสรุปกฎหมายเพื่อให้สามารถติดตามและเข้าใจได้โดยง่าย มีคำพิพากษาที่น่าสนใจ และปัญหากฎหมายด้านปฎิบัติ เช่นเดียวกับ “วารสารกฎหมายใหม่”

การจัดงานสัมมนาด้านกฎหมาย
จุดประสงค์เพื่อต้องการให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านกฎหมาย การยกระดับความเข้าใจกฎหมายเฉพาะเรื่องที่น่าสนใจ ปัญหากฎหมายในทางปฏิบัติ โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่จัดสัมมนา และต้องการสร้างสังคมนักกฎหมายให้มีวงกว้างมากขึ้น