กฎหมายคอมพิวเตอร์ (139)

กระบวนยุติธรรม (1759)

การเงินการคลัง (472)

การต่างประเทศ (402)

การทหาร (138)

การท่องเที่ยวและกีฬา (95)

การเมือง (1304)

การปกครอง (1558)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (123)

การศึกษา (216)

เกษตรและสหกรณ์ (100)

เกาะติด กสทช. (111)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (53)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (38)

คดีที่น่าสนใจ (925)

คมนาคม (213)

ครอบครัวและเยาวชน (192)

งานวิจัยกฎหมาย (311)

ทรัพย์สินทางปัญญา (194)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (255)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (366)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (113)

ผู้บริโภค (288)

พลังงาน (59)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (737)

พาณิชย์ (553)

ตำรวจ (172)

ภาษี-บัญชี (478)

แรงงาน (316)

วัฒนธรรม (54)

วิชาชีพกฎหมาย (963)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (166)

สวัสดิการ (281)

สาธารณสุข (289)

สิทธิมนุษยชน (805)

อุตสาหกรรม (318)

อสังหาริมทรัพย์ (111)

ทรัมป์ ออกนโยบายตอบโต้จีนใช้กม.คุมฮ่องกง

ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ร่วงลงกว่า 200 จุดในช่วงเช้านี้ เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและจีน หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่าจะแถลงนโยบายฉบับใหม่ที่จะดำเนินการกับจีนในวันนี้ เพื่อตอบโต้จีนที่บังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติในฮ่องกง

ข้อมูลเมื่อ 29 พฤษภาคม 2563

พระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกำหนดขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อมูลเมื่อ 29 พฤษภาคม 2563

ศาลอาญามีคำพิพากษากรณี บ.โกลบัลวิว ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน

ศาลอาญามีคำพิพากษากรณี บริษัท โกลบัลวิว คอนซัลติ้ง จำกัด ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ลงโทษปรับกว่า 28 ล้านบาท

ข้อมูลเมื่อ 28 พฤษภาคม 2563

ศาลล้มละลายกลางรับคำร้อง การบินไทย ขอฟื้นฟูกิจการ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) โดยให้นัดไต่สวน วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09:00 น. และสั่งให้ประกาศคำสั่งรับคำร้องขอและวันเวลา

ข้อมูลเมื่อ 28 พฤษภาคม 2563

แอมเนสตี้ ออกแถลงการณ์หลังไทยต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินถึง 30 มิ.ย.

แอมเนสตี้ ออกแถลงการณ์หลังทางการไทยต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินถึง 30 มิ.ย. 63 โดยขอให้รัฐบาล ไม่นำมาตรการรับมือโรคโควิด-19 มาใช้เพื่อละเมิดสิทธิของประชาชน

ข้อมูลเมื่อ 28 พฤษภาคม 2563

ยังไม่มีข้อมูล

กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๖๓
พระราชกำหนด ให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
พระราชกำหนด การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
พระราชกำหนด การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓
พระราชกฤษฎีกา กำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๓
พระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓
ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ยกเว้น หรือลดค่าธรรมเนียม

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดำเนินการต่อไปได้

ข้อมูลเมื่อ 27 พฤษภาคม 2563

การบินไทยยังประกอบธุรกิจตามปกติแม้เข้าสู่ กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้กฎหมาย

ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูธุรกิจภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการของศาลล้มละลายกลาง โดยให้บริษัทฯ ดำเนินกิจการตามปกติ

ข้อมูลเมื่อ 21 พฤษภาคม 2563

ตามคุ้ย บ.ปริศนา หลังสหรัฐฯ บอกเลิกจัดซื้อ หน้ากากอนามัย 1.7 พันล้าน

สำนักงานจัดการภาวะฉุกเฉินกลางของสหรัฐฯ หรือ FEMA ได้ตัดสินใจยกเลิกสัญญาสั่งซื้อหน้ากากแบบ N95 จำนวนสิบล้านชิ้น เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 55.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,779,607,500 บาท) จากบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำหน้ากากอนามัย

ข้อมูลเมื่อ 18 พฤษภาคม 2563

สภาวิจัยยุโรปเสียรู้ นักวิทยาศาสตร์กรีก ยักยอกเงินวิจัยวัคซีนโควิด 19

จากการสืบสวนประเด็นทุจริต หลังเกิดข้อพิรุธในเรื่องวิธีการจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการการวิจัย พบว่า มีการสั่งจ่ายเช็คออกไปในชื่อของนักวิจัยที่มีส่วนในการพัฒนาโครงการ แต่ปรากฏว่าบัญชีธนาคาร

ข้อมูลเมื่อ 12 พฤษภาคม 2563

คู่มือติดตาม 5 คดี ‘ทักษิณ’ ในศาลฎีกาฯ
เปิดลายแทง “เครือข่ายสมคิด” นักธุรกิจ-มืออาชีพ พรึบ!
การปฏิรูปด้านการเรียนการสอนและการศึกษากฎหมาย (ตอนที่ 2)
การปฏิรูปด้านการเรียนการสอนและการศึกษากฎหมาย (ตอนที่ 1)
ศาลและองค์กรอัยการ ก้าวแห่งความเปลี่ยนแปลงภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560
ศาลรัฐธรรมนูญเป็น The Super Court จริงหรือ?
การจัดทำรัฐธรรมนูญในศตวรรษที่ 21
“ดาบสองคม” ในสังคมออนไลน์

กฎหมายคอมพิวเตอร์ (139)

กระบวนยุติธรรม (1,759)

การเงินการคลัง (472)

การต่างประเทศ (402)

การทหาร (138)

การท่องเที่ยวและกีฬา (95)

การเมือง (1,304)

การปกครอง (1,558)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (123)

การศึกษา (216)

เกษตรและสหกรณ์ (100)

เกาะติด กสทช. (111)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (53)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (38)

คดีที่น่าสนใจ (925)

คมนาคม (213)

ครอบครัวและเยาวชน (192)

งานวิจัยกฎหมาย (311)

ทรัพย์สินทางปัญญา (194)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (255)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (366)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (113)

ผู้บริโภค (288)

พลังงาน (59)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (737)

พาณิชย์ (553)

ตำรวจ (172)

ภาษี-บัญชี (478)

แรงงาน (316)

วัฒนธรรม (54)

วิชาชีพกฎหมาย (963)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (166)

สวัสดิการ (281)

สาธารณสุข (289)

สิทธิมนุษยชน (805)

อุตสาหกรรม (318)

อสังหาริมทรัพย์ (111)