กฎหมายคอมพิวเตอร์ (139)

กระบวนยุติธรรม (1759)

การเงินการคลัง (477)

การต่างประเทศ (416)

การทหาร (138)

การท่องเที่ยวและกีฬา (97)

การเมือง (1314)

การปกครอง (1560)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (123)

การศึกษา (225)

เกษตรและสหกรณ์ (101)

เกาะติด กสทช. (112)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (54)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (39)

คดีที่น่าสนใจ (933)

คมนาคม (215)

ครอบครัวและเยาวชน (192)

งานวิจัยกฎหมาย (322)

ทรัพย์สินทางปัญญา (194)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (256)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (369)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (113)

ผู้บริโภค (292)

พลังงาน (59)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (737)

พาณิชย์ (554)

ตำรวจ (172)

ภาษี-บัญชี (479)

แรงงาน (320)

วัฒนธรรม (54)

วิชาชีพกฎหมาย (976)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (167)

สวัสดิการ (284)

สาธารณสุข (292)

สิทธิมนุษยชน (806)

อุตสาหกรรม (320)

อสังหาริมทรัพย์ (112)

ปรองดอง นิรโทษกรรม นิรโทษกรรม ปรองดอง

การลดความเกลียดชังและความเคียดแค้น การเหยียดผิว ระหว่างสีผิวในระดับโลก ก็คือการตั้ง “คณะกรรมการแสวงหาความจริงเพื่อความสมานฉันท์ - Truth and Reconciliation Commission - TRC “ หรือ “แมนเดลาโมเดล”

ข้อมูลเมื่อ 10 กรกฎาคม 2563

เจาะลึก ฟิลิปปินส์ ส่องมาตรการ ทำไมติดโควิดรายวันอันดับ 1 อาเซียน

การเข้าสู่ขั้นตอนของการฟื้นเศรษฐกิจ ควรจะต้องยึดจากข้อมูลการตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด 19 การติดตามตัวผู้ติดเชื้อ และขีดความสามารถในการรักษาผู้ติดเชื้อของประเทศเป็นสำคัญ

ข้อมูลเมื่อ 10 กรกฎาคม 2563

ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวม 2 ฉบับ ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา

ข้อมูลเมื่อ 9 กรกฎาคม 2563

สมอภาคทุกเพศ ครม.ผ่านร่าง กม.คู่ชีวิตจดทะเบียนสมรส รับรองสิทธิ์เท่าสามีภรรยา

ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ให้ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศจดทะเบียนสมรส ได้รับความคุ้มครองเทียบเท่าสามีภรรยา พร้อมสั่งกระทรวงยุติธรรม รับฟังความเห็นประชาชนตามมาตรา 77 เพื่อนำไปใช้ปรับแก้ไขกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อ

ข้อมูลเมื่อ 9 กรกฎาคม 2563

กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๖๓
พระราชกำหนด ให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
พระราชกำหนด การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
พระราชกำหนด การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓
พระราชกฤษฎีกา กำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๓
พระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓
กางคำพิพากษาศาล 16 คดีสั่งคุก Mr.V ตีเช็คเปล่า โกงเจ้าหนี้ 4 ปี 157 เดือนก่อนหนี

กางคำพิพากษาศาล Mr.V อดีตผู้แทนการค้าไทยคดีตีเช็คเปล่า โกงเจ้าหนี้ 16 สำนวน รวมโทษจำคุก 4 ปี 157 เดือน ไม่รอลงอาญา หลังตุ๋นนักลงทุนทำธุรกิจในต่างประเทศอย่างน้อย 18 ราย เสียหายกว่า 683 ล้าน

ข้อมูลเมื่อ 7 กรกฎาคม 2563

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ คำสั่ง ข้อกำหนด ผ่อนคลายระยะที่ 5 ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ 3 ฉบับ ข้อกำหนด 2 ฉบับ และคำสั่ง 2 ฉบับ ซึ่งทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคโคโรนาไวรัส และการผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 5 ซึ่งเป็นกิจการและกิจกรรมเสี่ยงสูง รวมถึงการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา

ข้อมูลเมื่อ 3 กรกฎาคม 2563

อังกฤษจะเปิดเผยมาตรการคว่ำบาตรต่อผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชน

ข้อมูลเมื่อ 8 กรกฎาคม 2563

ยูเอ็น เตือนหยุดซื้อขายสัตว์ป่า คนเสียชีวิตปีละ 2,000,000 ราย จากสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค

นางอิงเจอร์ แอนเดอร์เซน ผู้อำนวยการโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ(ยูเอ็น) เตือนว่า โรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คนอีกหลายชนิดจะเกิดขึ้นในอนาคตและแพร่ระบาด เช่นเดียวกับเชื้อไวรัสโคโรนา หรือเชื้อโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน

ข้อมูลเมื่อ 8 กรกฎาคม 2563

คู่มือติดตาม 5 คดี ‘ทักษิณ’ ในศาลฎีกาฯ
เปิดลายแทง “เครือข่ายสมคิด” นักธุรกิจ-มืออาชีพ พรึบ!
การปฏิรูปด้านการเรียนการสอนและการศึกษากฎหมาย (ตอนที่ 2)
การปฏิรูปด้านการเรียนการสอนและการศึกษากฎหมาย (ตอนที่ 1)
ศาลและองค์กรอัยการ ก้าวแห่งความเปลี่ยนแปลงภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560
ศาลรัฐธรรมนูญเป็น The Super Court จริงหรือ?
การจัดทำรัฐธรรมนูญในศตวรรษที่ 21
“ดาบสองคม” ในสังคมออนไลน์

กฎหมายคอมพิวเตอร์ (139)

กระบวนยุติธรรม (1,759)

การเงินการคลัง (477)

การต่างประเทศ (416)

การทหาร (138)

การท่องเที่ยวและกีฬา (97)

การเมือง (1,314)

การปกครอง (1,560)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (123)

การศึกษา (225)

เกษตรและสหกรณ์ (101)

เกาะติด กสทช. (112)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (54)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (39)

คดีที่น่าสนใจ (933)

คมนาคม (215)

ครอบครัวและเยาวชน (192)

งานวิจัยกฎหมาย (322)

ทรัพย์สินทางปัญญา (194)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (256)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (369)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (113)

ผู้บริโภค (292)

พลังงาน (59)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (737)

พาณิชย์ (554)

ตำรวจ (172)

ภาษี-บัญชี (479)

แรงงาน (320)

วัฒนธรรม (54)

วิชาชีพกฎหมาย (976)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (167)

สวัสดิการ (284)

สาธารณสุข (292)

สิทธิมนุษยชน (806)

อุตสาหกรรม (320)

อสังหาริมทรัพย์ (112)