กฎหมายคอมพิวเตอร์ (131)

กระบวนยุติธรรม (1724)

การเงินการคลัง (453)

การต่างประเทศ (257)

การทหาร (128)

การท่องเที่ยวและกีฬา (84)

การเมือง (1142)

การปกครอง (1510)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (110)

การศึกษา (135)

เกษตรและสหกรณ์ (86)

เกาะติด กสทช. (110)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (43)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (24)

คดีที่น่าสนใจ (472)

คมนาคม (198)

ครอบครัวและเยาวชน (185)

งานวิจัยกฎหมาย (250)

ทรัพย์สินทางปัญญา (182)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (238)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (331)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (113)

ผู้บริโภค (243)

พลังงาน (57)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (723)

พาณิชย์ (535)

ตำรวจ (121)

ภาษี-บัญชี (456)

แรงงาน (290)

วัฒนธรรม (52)

วิชาชีพกฎหมาย (821)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (135)

สวัสดิการ (261)

สาธารณสุข (224)

สิทธิมนุษยชน (775)

อุตสาหกรรม (295)

อสังหาริมทรัพย์ (99)

เปิดลายแทง “เครือข่ายสมคิด” นักธุรกิจ-มืออาชีพ พรึบ!

ตั้งแต่ประกาศโผ “ครม.ประยุทธ์5” ทุกสายตาต่างจับจ้องชนิดไม่กระพริบตาคอยดูว่า ครม.เศรษฐกิจที่อยู่ในกำมือ “ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” รองนายกรัฐมนตรีเศรษฐกิจ เกือบจะ100% (เว้นไว้เพียงพลังงานกับแรงงาน)...

ทวี มีเงิน

ข้อมูลเมื่อ 19 ธันวาคม 2560

การปฏิรูปด้านการเรียนการสอนและการศึกษากฎหมาย (ตอนที่ 2)

ในบทบรรณาธิการครั้งนี้ก็จะเป็นข้อเสนอแนะเรื่องที่สองของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายคือเรื่อง การศึกษาอบรมวิชาชีพกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายทุกสาขา สร้างความรู้ที่ทันสมัย...

ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์

ข้อมูลเมื่อ 31 ตุลาคม 2560

การปฏิรูปด้านการเรียนการสอนและการศึกษากฎหมาย (ตอนที่ 1)

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้บัญญัติถึงกลไกในการปฏิรูปประเทศเอาไว้ในหมวด 16 มาตรา 257 ถึง 261 โดยในมาตรา 259 ได้กำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ซึ่งต่อมา...

ศาสตราจารย์ ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์

ข้อมูลเมื่อ 28 ตุลาคม 2560

ศาลและองค์กรอัยการ ก้าวแห่งความเปลี่ยนแปลงภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560

ประการสำคัญคือตามรัฐธรรมนูญใหม่ไม่ได้มีบทบัญญัติให้การแต่งตั้งและการให้อัยการสูงสุดพ้นจากตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา เช่นที่รัฐธรรมนูญปี 2550 บัญญัติไว้ ...

ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล

ข้อมูลเมื่อ 9 พฤษภาคม 2560

ศาลรัฐธรรมนูญเป็น The Super Court จริงหรือ?

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ดังกล่าวได้บัญญัติให้มีหน้าที่และอำนาจมากมายมากกว่ารัฐธรรมนูญฉบับต่างๆที่ผ่านมา การวิเคราะห์ว่าศาลรัฐธรรมนูญมีลักษณะตามที่นักวิชาการกล่าวหรือไม่ พิจารณาได้ 2 ด้าน คือ...

ดร.ปัญญา อุดชาชน

ข้อมูลเมื่อ 30 มีนาคม 2560