กฎหมายคอมพิวเตอร์ (131)

กระบวนยุติธรรม (1719)

การเงินการคลัง (439)

การต่างประเทศ (253)

การทหาร (126)

การท่องเที่ยวและกีฬา (78)

การเมือง (1132)

การปกครอง (1499)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (109)

การศึกษา (132)

เกษตรและสหกรณ์ (80)

เกาะติด กสทช. (110)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (42)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (23)

คดีที่น่าสนใจ (457)

คมนาคม (193)

ครอบครัวและเยาวชน (184)

งานวิจัยกฎหมาย (250)

ทรัพย์สินทางปัญญา (180)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (229)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (329)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (113)

ผู้บริโภค (240)

พลังงาน (56)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (722)

พาณิชย์ (535)

ตำรวจ (119)

ภาษี-บัญชี (451)

แรงงาน (283)

วัฒนธรรม (50)

วิชาชีพกฎหมาย (821)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (135)

สวัสดิการ (259)

สาธารณสุข (218)

สิทธิมนุษยชน (768)

อุตสาหกรรม (295)

อสังหาริมทรัพย์ (98)

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนําไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

ข้อมูลเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2560

พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

เนื่องด้วยมีการจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษจึงมีการกำหนดความหมายศาลชั้นอุทธรณ์เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ และได้มีการบัญญัติให้คดีที่ฟ้องต่อศาลจังหวัดแต่อยู่ในอำนาจศาลแขวงให้ศาลจังหวัดมีอำนาจรับพิจารณาได้

ข้อมูลเมื่อ 14 ธันวาคม 2558

พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘

เนื่องด้วยเห็นสมควรให้มีการจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษขึ้นเพื่อให้พิจารคดีของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ศาลภาษีอากร ศาลแรงงาน ศาลล้มละลาย และศาลเยาวชน และครอบครัว

ข้อมูลเมื่อ 14 ธันวาคม 2558

พระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

ปัจจุบันยังมิได้มีการกําหนดค่าป่วยการค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของพยานที่ศาลเรียกมาให้ความเห็นต่อศาล ทั้งที่ความเห็นของพยานที่ศาลเรียกมานั้นเป็นประโยชน์ต่อคู่ความทุกฝ่าย ดังนั้น เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม จึงสมควรกําหนดค่าป่วยการค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของพยานที่ศาลเรียกมา

ข้อมูลเมื่อ 14 ธันวาคม 2558

พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

ด้วยมีการแก้ไขเรื่องการอุทธรณ์ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งจึงเห็นสมควรแก้ไขการอุทธรณ์ฎีกาในศาลแรงงานเพื่อให้สอดคล้องกัน

ข้อมูลเมื่อ 14 ธันวาคม 2558

พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) ๒๕๕๘

ด้วยมีการแก้ไขระบบการอุทธรณืและฎีกาในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งจึงเห็นสมควรแก้ไขระบบการอุทธรณ์ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเพื่อให้สอดคล้องกัน

ข้อมูลเมื่อ 14 ธันวาคม 2558

พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘

ด้วยมีการแก้ไขระบบการอุทธรณ์และฎีกาในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จึงเห็นควรแก้ไขระบบการอุทธรณ์ในคดีล้มละลายเพื่อให้สอดคล้องกัน

ข้อมูลเมื่อ 14 ธันวาคม 2558

พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

ด้วยมีการแก้ไขระบบการอุทธรณ์และฎีกาในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จึงเห็นควรแก้ไขระบบการอุทธรณ์คดีภาษีเพื่อให้สอดคล้องกัน

ข้อมูลเมื่อ 14 ธันวาคม 2558

ร่างพ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. .... (เสนอครม 24 พ.ย.58)

ร่างพ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพหรือ ร่างพ.ร.บ.จีเอ็มโอ ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีท่ามกลางเสียงท้วงติงจากภาคประชาชนและหน่วยงานรัฐเองหลายประเด็น เช่น การใช้จีเอ็มโอในสภาพควบคุมหรือในภาคสนามที่ไม่ต้องทำ EIA หรือผู้ประกอบการไม่ต้องรับผิดชอบถ้าความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัย รวมถึงการเขียนกฎหมายแบบเปิดโอกาสให้มีการใช้จีเอ็มโออย่างเสรี

ข้อมูลเมื่อ 11 ธันวาคม 2558

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งพ้นจากตำแหน่ง

ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของ นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วปรากฏว่าผลการประเมิน มีระดับผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย จึงทำให้ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ไม่ได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งต่อไป

ข้อมูลเมื่อ 11 ธันวาคม 2558

ข้อกําหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการขออนุญาตฎีกาในคดีแพ่ง พ.ศ. ๒๕๕๘

ตามที่ได้มีการแก้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยหมดฎีฏา บัดนี้ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจึงได้ออกข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการขออนุญาตฎีกาในคดีแพ่ง พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อมูลเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2558