กฎหมายคอมพิวเตอร์ (131)

กระบวนยุติธรรม (1721)

การเงินการคลัง (446)

การต่างประเทศ (255)

การทหาร (128)

การท่องเที่ยวและกีฬา (80)

การเมือง (1138)

การปกครอง (1505)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (109)

การศึกษา (133)

เกษตรและสหกรณ์ (80)

เกาะติด กสทช. (110)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (42)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (24)

คดีที่น่าสนใจ (459)

คมนาคม (196)

ครอบครัวและเยาวชน (184)

งานวิจัยกฎหมาย (250)

ทรัพย์สินทางปัญญา (182)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (230)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (330)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (113)

ผู้บริโภค (240)

พลังงาน (57)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (723)

พาณิชย์ (535)

ตำรวจ (119)

ภาษี-บัญชี (453)

แรงงาน (285)

วัฒนธรรม (51)

วิชาชีพกฎหมาย (821)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (135)

สวัสดิการ (260)

สาธารณสุข (222)

สิทธิมนุษยชน (770)

อุตสาหกรรม (295)

อสังหาริมทรัพย์ (98)

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนําไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

ข้อมูลเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2560

พระราชบัญญัติ ล้มละลาย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยที่กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ยังไม่ครอบคลุมลูกหนี้ซึ่งประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดังนั้นเพื่อให้ลูกหนี้ซึ่งไม่อยู่ในสถานะที่จะชําระหนี้ได้มีโอกาสได้รับการฟื้นฟูกิจการและไม่ต้องตกเป็นบุคคลล้มละลายหากมีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการได้ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ข้อมูลเมื่อ 26 พฤษภาคม 2559

พระราชบัญญัติ วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยที่การค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน เป็นอันตรายต่อเสถียรภาพความมั่นคงทางสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ สมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ขึ้น

ข้อมูลเมื่อ 26 พฤษภาคม 2559

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยที่พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๐๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่กองทุนรวม จึงสมควรยกเลิกการยกเว้นอากรแสตมป์ของกองทุนรวมดังกล่าว

ข้อมูลเมื่อ 26 พฤษภาคม 2559

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกําหนดกิจการที่ได้รับยกเว้น ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ ๖๐๙) พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยที่สมควรยกเลิกการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ สําหรับการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์และการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากําไรของกองทุนรวมดังกล่าว จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

ข้อมูลเมื่อ 26 พฤษภาคม 2559

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๖๐๘) พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยที่พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษฎากร ั ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๓๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่กองทุนรวม จึงเห็นสมควรยกเลิกการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับการประกอบกิจการขายสินค้าและการให้บริการของกองทุนรวมดังกล่าว

ข้อมูลเมื่อ 26 พฤษภาคม 2559

พระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยที่พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ทําให้ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ข้อมูลเมื่อ 26 พฤษภาคม 2559

พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

ปัจจุบันการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในระดับสากลได้มีการขยายขอบเขตการให้ความคุ้มครองไปยังเครื่องหมายประเภทใหม่ๆ ซึ่งบทบัญญัติของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ยังไม่ครอบคลุม จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ข้อมูลเมื่อ 4 พฤษภาคม 2559

พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยที่ปัจจุบันการดําเนินการบังคับคดีปกครองยังมีข้อขัดข้อง จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ข้อมูลเมื่อ 26 เมษายน 2559

ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับออกเสียงประชามติ ปี 2559

ตามที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมมูญ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ได้เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติเมือวันที่ 29 มีนาคม 2559

ข้อมูลเมื่อ 20 เมษายน 2559

พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๙

ด้วยประมวลกฎหมายอาญาบางมาตราไม่สอดคล้องเข้ากับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน จึงได้มีการแก้ไขให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน

ข้อมูลเมื่อ 7 เมษายน 2559