กฎหมายคอมพิวเตอร์ (131)

กระบวนยุติธรรม (1719)

การเงินการคลัง (439)

การต่างประเทศ (253)

การทหาร (126)

การท่องเที่ยวและกีฬา (78)

การเมือง (1132)

การปกครอง (1499)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (109)

การศึกษา (132)

เกษตรและสหกรณ์ (80)

เกาะติด กสทช. (110)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (42)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (23)

คดีที่น่าสนใจ (457)

คมนาคม (193)

ครอบครัวและเยาวชน (184)

งานวิจัยกฎหมาย (250)

ทรัพย์สินทางปัญญา (180)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (229)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (329)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (113)

ผู้บริโภค (240)

พลังงาน (56)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (722)

พาณิชย์ (535)

ตำรวจ (119)

ภาษี-บัญชี (451)

แรงงาน (283)

วัฒนธรรม (50)

วิชาชีพกฎหมาย (821)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (135)

สวัสดิการ (259)

สาธารณสุข (218)

สิทธิมนุษยชน (768)

อุตสาหกรรม (295)

อสังหาริมทรัพย์ (98)

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนําไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

ข้อมูลเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2560

ร่างรัฐธรรมนูญ (นายมีชัย) ร่างเบื้ยงต้น 29 มกราคม 2559

ข้อมูลเมื่อ 29 มกราคม 2559

พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

เนื่องจากพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๖ ใช้บังคับเป็นเวลานานแล้ว ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงจําเป็นต้องแก้ไขใหม่

ข้อมูลเมื่อ 18 มกราคม 2559

ข้อกําหนดของประธานศาลฎี กา ว่าด้วยการส่งหมายเรียกและคําฟ้องตั้งต้นคดี แก่จําเลย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของจําเลยนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๘

ด้วยประธานศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้ออกข้อกําหนดของประธานศาลฎี กา ว่าด้วยการส่งหมายเรียกและคําฟ้องตั้งต้นคดี แก่จําเลย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของจําเลยนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อมูลเมื่อ 14 มกราคม 2559

พ.ร.ก.นิรโทษกรรมภาษี SMEs รอบบัญชีปี 58 มีผล 1 ม.ค.59

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.ก.ยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการนิรโทษกรรมให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม(SME)ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายด้านภาษีอากร

ข้อมูลเมื่อ 4 มกราคม 2559

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๙๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการซึ่งเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีการจัดทำบัญชีและงบการเงินที่สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ สมควรลดอัตราและยกเว้นภาษีอากรให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีตามที่กำหนด

ข้อมูลเมื่อ 1 มกราคม 2559

พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ "นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้"

โดยที่ปัจจุบันมีการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบังคับตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สมควรให้นำอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้ในการติดตามตัวผู้ถูกปล่อยชั่วคราว

ข้อมูลเมื่อ 30 ธันวาคม 2558

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

เนื่องด้วยทางรัฐบาลมีนโยบาลกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี2558จึงได้กำหนดให้รายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อค่าบริการแก่ผู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่จ่ายแต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ข้อมูลเมื่อ 25 ธันวาคม 2558

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๐๙ (พ.ศ.๒๕๕๘) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ.๒๕๑๓ และมาตรา ๔๒ (๑๗) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๔๙๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้

ข้อมูลเมื่อ 24 ธันวาคม 2558

คําสั่งกระทรวงมหาดไทยการไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกเข้ามาในราชอาณาจักร

ตามที่มีคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ 1/2558 เรื่อง การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 90 วัน นับจากวันประกาศ คือ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2559

ข้อมูลเมื่อ 21 ธันวาคม 2558

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้หญิงอื่นที่มิใช่ญาติสืบสายโลหิต ของสามีหรือภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายรับตั้งครรภ์แทน พ.ศ. ๒๕๕๘

โดยที่เป็นการสมควรกําหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้หญิงอื่นที่มิใช่ญาติ สืบสายโลหิตของสามีหรือภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายรับตั้งครรภ์แทน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และเป็นธรรมต่อผู้รับบริการ

ข้อมูลเมื่อ 16 ธันวาคม 2558