กฎหมายคอมพิวเตอร์ (131)

กระบวนยุติธรรม (1721)

การเงินการคลัง (446)

การต่างประเทศ (255)

การทหาร (128)

การท่องเที่ยวและกีฬา (80)

การเมือง (1138)

การปกครอง (1505)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (109)

การศึกษา (133)

เกษตรและสหกรณ์ (80)

เกาะติด กสทช. (110)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (42)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (24)

คดีที่น่าสนใจ (459)

คมนาคม (196)

ครอบครัวและเยาวชน (184)

งานวิจัยกฎหมาย (250)

ทรัพย์สินทางปัญญา (182)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (230)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (330)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (113)

ผู้บริโภค (240)

พลังงาน (57)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (723)

พาณิชย์ (535)

ตำรวจ (119)

ภาษี-บัญชี (453)

แรงงาน (285)

วัฒนธรรม (51)

วิชาชีพกฎหมาย (821)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (135)

สวัสดิการ (260)

สาธารณสุข (222)

สิทธิมนุษยชน (770)

อุตสาหกรรม (295)

อสังหาริมทรัพย์ (98)

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนําไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

ข้อมูลเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2560

ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง มาตรา ๗ วรรคสาม มาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๖ วรรคสอง (๗) และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาออกข้อบังคับไว้

ข้อมูลเมื่อ 1 ตุลาคม 2559

พระราชบัญญัติ วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยที่การทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการมีผลกระทบต่อเสถียรภาพความมั่นคงทางสังคมและเป็นอันตรายต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้น

ข้อมูลเมื่อ 1 ตุลาคม 2559

พระราชกฤษฎีกา กำหนดวันเปิดทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พ.ศ. ๒๕๕๙

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัติว่า ให้จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางขึ้น

ข้อมูลเมื่อ 27 กันยายน 2559

พระราชบัญญัติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙

เนื่องจากบริบทสถานการณ์ด้านความมั่นคงและแนวโน้มภัยคุกคามต่อความมั่นคงในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ข้อมูลเมื่อ 27 กันยายน 2559

พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙

เพื่อให้มีกระทรวงที่มีอํานาจหน้าที่ครอบคลุมถึงเรื่องดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงต้องดําเนินการปรับโครงสร้างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีขอบเขตอํานาจหน้าที่มากขึ้นและเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ข้อมูลเมื่อ 15 กันยายน 2559

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๕๕๙

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตลอดจนร่างกฎหมายที่จะต้องตราขึ้นตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้รับความเห็นชอบในการประชามติเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงจําเป็นต้องตรารัฐธรรมนูญนี้

ข้อมูลเมื่อ 2 กันยายน 2559

พระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยที่พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน สมควรแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อมูลเมื่อ 25 สิงหาคม 2559

พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยที่การทุจริตและประพฤติมิชอบมีผลกระทบต่อเสถียรภาพความมั่นคงทางสังคม และเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน จึงสมควรจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเมื่อ 10 สิงหาคม 2559

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๙

ที่รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการศึกษา และการเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และจูงใจให้มีการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อการดําเนินการตามนโยบายดังกล่าว สมควรปรับปรุงการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ข้อมูลเมื่อ 7 กรกฎาคม 2559

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๙

เพื่อเป็นการจูงใจให้มีการสนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องสมควรยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป ์สําหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่งโรงเรียนนอกระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ข้อมูลเมื่อ 7 กรกฎาคม 2559