กฎหมายคอมพิวเตอร์ (131)

กระบวนยุติธรรม (1724)

การเงินการคลัง (453)

การต่างประเทศ (257)

การทหาร (128)

การท่องเที่ยวและกีฬา (84)

การเมือง (1142)

การปกครอง (1510)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (110)

การศึกษา (136)

เกษตรและสหกรณ์ (86)

เกาะติด กสทช. (110)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (43)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (25)

คดีที่น่าสนใจ (472)

คมนาคม (198)

ครอบครัวและเยาวชน (185)

งานวิจัยกฎหมาย (250)

ทรัพย์สินทางปัญญา (182)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (238)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (331)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (113)

ผู้บริโภค (243)

พลังงาน (57)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (723)

พาณิชย์ (535)

ตำรวจ (121)

ภาษี-บัญชี (457)

แรงงาน (290)

วัฒนธรรม (52)

วิชาชีพกฎหมาย (821)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (135)

สวัสดิการ (261)

สาธารณสุข (224)

สิทธิมนุษยชน (775)

อุตสาหกรรม (295)

อสังหาริมทรัพย์ (99)

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนําไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

ข้อมูลเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2560

พระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อมูลเมื่อ 28 ธันวาคม 2560

พระราชบัญญัติ การบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อมูลเมื่อ 28 ธันวาคม 2560

กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อมูลเมื่อ 22 ธันวาคม 2560

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ว่าด้วยการงบประมาณ การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินกองทุนเงินทดแทนไปใช้ ในการบำบัดรักษาและส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน...

ข้อมูลเมื่อ 20 ธันวาคม 2560

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อมูลเมื่อ 20 ธันวาคม 2560

กฎกระทรวง การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อมูลเมื่อ 19 ธันวาคม 2560

พระราชบัญญัติ การถวายความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อมูลเมื่อ 18 ธันวาคม 2560

กฎกระทรวง การไต่สวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการ พ.ศ. 2560

ข้อมูลเมื่อ 18 ธันวาคม 2560

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อมูลเมื่อ 18 ธันวาคม 2560

พระราชบัญญัติ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อมูลเมื่อ 12 ธันวาคม 2560