กฎหมายคอมพิวเตอร์ (131)

กระบวนยุติธรรม (1719)

การเงินการคลัง (439)

การต่างประเทศ (253)

การทหาร (126)

การท่องเที่ยวและกีฬา (78)

การเมือง (1132)

การปกครอง (1499)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (109)

การศึกษา (132)

เกษตรและสหกรณ์ (80)

เกาะติด กสทช. (110)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (42)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (23)

คดีที่น่าสนใจ (457)

คมนาคม (193)

ครอบครัวและเยาวชน (184)

งานวิจัยกฎหมาย (250)

ทรัพย์สินทางปัญญา (180)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (229)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (329)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (113)

ผู้บริโภค (240)

พลังงาน (56)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (722)

พาณิชย์ (535)

ตำรวจ (119)

ภาษี-บัญชี (451)

แรงงาน (283)

วัฒนธรรม (50)

วิชาชีพกฎหมาย (821)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (135)

สวัสดิการ (259)

สาธารณสุข (218)

สิทธิมนุษยชน (768)

อุตสาหกรรม (295)

อสังหาริมทรัพย์ (98)

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนําไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

ข้อมูลเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2560

ข้อกําหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการดําเนินคดีแบบกลุ่ม พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๒/๒ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๒๒/๕ วรรคสามแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจึงออกข้อกําหนดการดำเนินคดีแบบกลุ่ม

ข้อมูลเมื่อ 4 เมษายน 2559

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙

สมควรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

ข้อมูลเมื่อ 22 มีนาคม 2559

พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ. ๒๕๕๙

เนื่องจากในปัจจุบันการพิจารณาพิพากษาคดีบางเรื่องอาจเกิดผลกระทบต่อประโยชน์อันสําคัญของรัฐสมควรกําหนดให้ประธานศาลฎีกามีอํานาจสั่งโอนคดีไปยังศาลอื่นที่มีความเหมาะสมกว่าได้

ข้อมูลเมื่อ 15 มีนาคม 2559

พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๑) พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยที่บทลงโทษทางอาญาตามประมวลรัษฎากรยังไม่ครอบคลุมถึงกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดอาญาดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ข้อมูลเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2559

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๙๗) พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้มีการลงทุนประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนมากยิ่งขึ้นสมควรกําหนดให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน รวมทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกิจการเงินร่วมลงทุนดังกล่าว

ข้อมูลเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2559

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๙๘) พ.ศ. ๒๕๕๙

เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้นเพื่อส่งเสริมและจูงใจให้ภาคเอกชนจัดให้มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนมากยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

ข้อมูลเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2559

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๙๙) พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผ่านกองทรัสต์ จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

ข้อมูลเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2559

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ๖๐๐) พ.ศ. ๒๕๕๙

เนื่องจากยังมีความจําเป็นในการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้มีเงินได้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบัน สมควรลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อไปอีกสําหรับเงินได้สุทธิที่ได้รับในปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อมูลเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2559

กฎกระทรวง กําหนดอัตราค่าแสตมป์ยาสูบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรับขึ้นหวังลดนักสูบหน้าใหม่

กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงปรับขึ้นค่าแสตมป์ยาสูบบุหรี่ซิกาแรต ทั้งอัตราภาษีตามมูลค่าและตามปริมาณ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเป็นการสนับสนุนนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบของรัฐ

ข้อมูลเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2559

พระราชบัญญัติ องค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อมูลเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2559