กฎหมายคอมพิวเตอร์ (131)

กระบวนยุติธรรม (1721)

การเงินการคลัง (446)

การต่างประเทศ (255)

การทหาร (128)

การท่องเที่ยวและกีฬา (80)

การเมือง (1138)

การปกครอง (1505)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (109)

การศึกษา (133)

เกษตรและสหกรณ์ (80)

เกาะติด กสทช. (110)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (42)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (24)

คดีที่น่าสนใจ (459)

คมนาคม (196)

ครอบครัวและเยาวชน (184)

งานวิจัยกฎหมาย (250)

ทรัพย์สินทางปัญญา (182)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (230)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (330)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (113)

ผู้บริโภค (240)

พลังงาน (57)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (723)

พาณิชย์ (535)

ตำรวจ (119)

ภาษี-บัญชี (453)

แรงงาน (285)

วัฒนธรรม (51)

วิชาชีพกฎหมาย (821)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (135)

สวัสดิการ (260)

สาธารณสุข (222)

สิทธิมนุษยชน (770)

อุตสาหกรรม (295)

อสังหาริมทรัพย์ (98)

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนําไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

ข้อมูลเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2560

พระราชกฤษฎีกา กําหนดกิจการหรือลูกจ้างอื่นที่ไม่อยู่ในบังคับ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เนื่องด้วยได้มีการประกาศใช้บังคับ พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของกิจการหรือลูกจ้าง ที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับในปัจจุบันได้มีกิจการหรือลูกจ้าง เพิ่มขึ้นอีกหลายประเภทที่สมควรมิให้นําบทบัญญัติในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓

ข้อมูลเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2560

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการมีและการใช้รถยนต์หุ้มเกราะป้องกันกระสุน พ.ศ. ๒๕๖๐

ดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการมีและการใช้รถยนต์หุ้มเกราะป้องกันกระสุน เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของประธานกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการ ป.ป.ช. ประธานกรรมการ ป.ป.จ. กรรมการ ป.ป.จ. อนุกรรมการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ข้อมูลเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2560

พระราชกฤษฎีกา กําหนดวันเปิดทําการศาลจังหวัดเชียงคํา พ.ศ. ๒๕๖๐

มีจัดตั้งศาลจังหวัดขึ้นที่อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา เรียกว่า “ศาลจังหวัดเชียงคํา” และจะเปิดทําการในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ข้อมูลเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2560

พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๔) พ.ศ. ๒๕๖๐

การกําหนดเงินได้พึงประเมินที่ต้องยื่นรายการสําหรับบุคคลธรรมดาและอัตราภาษีเงินได้สําหรับบุคคลธรรมดาที่กําหนดในบัญชีอัตราภาษีเงินได้ ตามประมวลรัษฎากร ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานจึงเห็นควรปรับปรุง

ข้อมูลเมื่อ 28 มกราคม 2560

พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐

เนื่องจากกฎหมายปัจจุบันกำหนดว่าบุคคลใดมียาเสพติดให้โทษเกินปริมาณที่กําหนดไว้ ให้ถือเป็นเด็ดขาดว่าผู้นั้นกระทําเพื่อจําหน่ายโดยไม่ได้เปิดโอกาสให้พิสูจน์ จึงเห็นควรตราพระราชบัญญัตินี้

ข้อมูลเมื่อ 16 มกราคม 2560

พระราชบัญญัติ ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช ๒๔๗๕ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ข้อมูลเมื่อ 16 มกราคม 2560

พระราชกฤษฎ ี กา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๐

รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึงยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับกําไรสุทธิ

ข้อมูลเมื่อ 16 มกราคม 2560

พระราชบัญญัติ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยที่พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ข้อมูลเมื่อ 21 ธันวาคม 2559

พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่ได้กําหนดให้จําเลยต้องมาแสดงตนต่อศาลเมื่อประสงค์จะอุทธรณ์หรือฎีกาจึงเป็นการเปิดโอกาสให้จําเลยที่อยู่ระหว่างการหลบหนียังคงสามารถยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาได

ข้อมูลเมื่อ 12 ธันวาคม 2559

พระราชกฤษฎ ี กา พระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสแรกนับแต่ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

เนื่องในโอกาสแรกนับแต่ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์

ข้อมูลเมื่อ 12 ธันวาคม 2559