กฎหมายคอมพิวเตอร์ (131)

กระบวนยุติธรรม (1724)

การเงินการคลัง (453)

การต่างประเทศ (257)

การทหาร (128)

การท่องเที่ยวและกีฬา (84)

การเมือง (1142)

การปกครอง (1510)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (110)

การศึกษา (136)

เกษตรและสหกรณ์ (86)

เกาะติด กสทช. (110)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (43)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (25)

คดีที่น่าสนใจ (472)

คมนาคม (198)

ครอบครัวและเยาวชน (185)

งานวิจัยกฎหมาย (250)

ทรัพย์สินทางปัญญา (182)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (238)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (331)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (113)

ผู้บริโภค (243)

พลังงาน (57)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (723)

พาณิชย์ (535)

ตำรวจ (121)

ภาษี-บัญชี (457)

แรงงาน (290)

วัฒนธรรม (52)

วิชาชีพกฎหมาย (821)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (135)

สวัสดิการ (261)

สาธารณสุข (224)

สิทธิมนุษยชน (775)

อุตสาหกรรม (295)

อสังหาริมทรัพย์ (99)

ร่างกฎหมาย

ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับออกเสียงประชามติ ปี 2559

ตามที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมมูญ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ได้เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติเมือวันที่ 29 มีนาคม 2559

ข้อมูลเมื่อ 20 เมษายน 2559

ร่างรัฐธรรมนูญ (นายมีชัย) ร่างเบื้ยงต้น 29 มกราคม 2559

ข้อมูลเมื่อ 29 มกราคม 2559

ร่างพ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. .... (เสนอครม 24 พ.ย.58)

ร่างพ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพหรือ ร่างพ.ร.บ.จีเอ็มโอ ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีท่ามกลางเสียงท้วงติงจากภาคประชาชนและหน่วยงานรัฐเองหลายประเด็น เช่น การใช้จีเอ็มโอในสภาพควบคุมหรือในภาคสนามที่ไม่ต้องทำ EIA หรือผู้ประกอบการไม่ต้องรับผิดชอบถ้าความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัย รวมถึงการเขียนกฎหมายแบบเปิดโอกาสให้มีการใช้จีเอ็มโออย่างเสรี

ข้อมูลเมื่อ 11 ธันวาคม 2558

ร่าง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาใช้ “รอการลงโทษ” ลดปัญหาคนล้นคุก หนุนทำงานเพื่อสังคมแทน

ข้อมูลเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2558

ร่าง รัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย

ร่าง รัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับเสนอสปช เพื่อการลงคะแนน

ข้อมูลเมื่อ 25 สิงหาคม 2558