กฎหมายคอมพิวเตอร์ (131)

กระบวนยุติธรรม (1721)

การเงินการคลัง (446)

การต่างประเทศ (255)

การทหาร (128)

การท่องเที่ยวและกีฬา (80)

การเมือง (1138)

การปกครอง (1505)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (109)

การศึกษา (133)

เกษตรและสหกรณ์ (80)

เกาะติด กสทช. (110)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (42)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (24)

คดีที่น่าสนใจ (459)

คมนาคม (196)

ครอบครัวและเยาวชน (184)

งานวิจัยกฎหมาย (250)

ทรัพย์สินทางปัญญา (182)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (230)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (330)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (113)

ผู้บริโภค (240)

พลังงาน (57)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (723)

พาณิชย์ (535)

ตำรวจ (119)

ภาษี-บัญชี (453)

แรงงาน (285)

วัฒนธรรม (51)

วิชาชีพกฎหมาย (821)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (135)

สวัสดิการ (260)

สาธารณสุข (222)

สิทธิมนุษยชน (770)

อุตสาหกรรม (295)

อสังหาริมทรัพย์ (98)

พระราชกำหนด

พ.ร.ก.นิรโทษกรรมภาษี SMEs รอบบัญชีปี 58 มีผล 1 ม.ค.59

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.ก.ยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการนิรโทษกรรมให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม(SME)ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายด้านภาษีอากร

ข้อมูลเมื่อ 4 มกราคม 2559

พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558

เหตุในการตราพระราชกำหนดนี้เนื่องจากยังขาดมาตรการในการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการทําการประมงในน่านน้ําไทยและนอกน่านน้ําไทย เพื่อป้องกันมิให้มีการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งยังขาดการบริหารจัดการการทําการประมงให้สอดคล้อง กับการผลิตสูงสุดของธรรมชาติเพื่อให้สามารถทําการประมงได้อย่างยั่งยืน

ข้อมูลเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2558

พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๖

พระราชกำหนดฉบับนี้ออกเพื่อแก้ไขวิธีการจัดเก็บภาษีสุรา เช่นการเพิ่มนิยาม "ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย" และคิดบัญชีอัตราภาษีสุราและค่าธรรมเนียมใหม่

ข้อมูลเมื่อ 3 กันยายน 2556

พระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ.๒๕๕๕

พ.ร.ก.ฉบับนี้ รัฐบาลออกเป็นพระราชกำหนดซึ่งไม่ต้องผ่านสภาก่อน โดยเหตุผลว่า มีความจำเป็นเพื่อการแก้ไขเยียวยาประชาชน บูรณะและฟื้นฟูประเทศ จากปัญหาอุทกภัยร้ายแรงในปี ๒๕๕๔

ข้อมูลเมื่อ 26 มกราคม 2555

พระราชกำหนด กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕

รัฐบาลออกพระราชกำหนดนี้ โดยเหตุผลจากการเกิดอุทกภัยร้ายแรง ปี ๒๕๕๔ ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยประสบปัญหาด้านการบริหารความเสี่ยงจากการรับประกันวินาศภัยที่เกิดจากภัยพิบัติ ส่งผลให้ประชาชนและผู้ประกอบการต้องเสียเบี้ยประกันภัยสูงมากหรือไม่สามารถเอา

ข้อมูลเมื่อ 26 มกราคม 2555