กฎหมายคอมพิวเตอร์ (131)

กระบวนยุติธรรม (1724)

การเงินการคลัง (453)

การต่างประเทศ (257)

การทหาร (128)

การท่องเที่ยวและกีฬา (84)

การเมือง (1142)

การปกครอง (1510)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (110)

การศึกษา (136)

เกษตรและสหกรณ์ (86)

เกาะติด กสทช. (110)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (43)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (25)

คดีที่น่าสนใจ (472)

คมนาคม (198)

ครอบครัวและเยาวชน (185)

งานวิจัยกฎหมาย (250)

ทรัพย์สินทางปัญญา (182)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (238)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (331)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (113)

ผู้บริโภค (243)

พลังงาน (57)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (723)

พาณิชย์ (535)

ตำรวจ (121)

ภาษี-บัญชี (457)

แรงงาน (290)

วัฒนธรรม (52)

วิชาชีพกฎหมาย (821)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (135)

สวัสดิการ (261)

สาธารณสุข (224)

สิทธิมนุษยชน (775)

อุตสาหกรรม (295)

อสังหาริมทรัพย์ (99)

พระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกา กำหนดจำนวน เขตอำนาจ และวันเปิดทำการ ของศาลแขวง ในจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อมูลเมื่อ 28 มีนาคม 2561

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๕๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อมูลเมื่อ 28 มีนาคม 2561

พระราชกฤษฎีกา การกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุด และการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกิน ของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อมูลเมื่อ 30 มกราคม 2561

พระราชกฤษฎีกา กําหนดกิจการหรือลูกจ้างอื่นที่ไม่อยู่ในบังคับ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เนื่องด้วยได้มีการประกาศใช้บังคับ พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของกิจการหรือลูกจ้าง ที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับในปัจจุบันได้มีกิจการหรือลูกจ้าง เพิ่มขึ้นอีกหลายประเภทที่สมควรมิให้นําบทบัญญัติในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓

ข้อมูลเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2560

พระราชกฤษฎีกา กําหนดวันเปิดทําการศาลจังหวัดเชียงคํา พ.ศ. ๒๕๖๐

มีจัดตั้งศาลจังหวัดขึ้นที่อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา เรียกว่า “ศาลจังหวัดเชียงคํา” และจะเปิดทําการในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ข้อมูลเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2560