กฎหมายคอมพิวเตอร์ (131)

กระบวนยุติธรรม (1721)

การเงินการคลัง (446)

การต่างประเทศ (255)

การทหาร (128)

การท่องเที่ยวและกีฬา (80)

การเมือง (1138)

การปกครอง (1505)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (109)

การศึกษา (133)

เกษตรและสหกรณ์ (80)

เกาะติด กสทช. (110)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (42)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (24)

คดีที่น่าสนใจ (459)

คมนาคม (196)

ครอบครัวและเยาวชน (184)

งานวิจัยกฎหมาย (250)

ทรัพย์สินทางปัญญา (182)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (230)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (330)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (113)

ผู้บริโภค (240)

พลังงาน (57)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (723)

พาณิชย์ (535)

ตำรวจ (119)

ภาษี-บัญชี (453)

แรงงาน (285)

วัฒนธรรม (51)

วิชาชีพกฎหมาย (821)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (135)

สวัสดิการ (260)

สาธารณสุข (222)

สิทธิมนุษยชน (770)

อุตสาหกรรม (295)

อสังหาริมทรัพย์ (98)

พระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกา กําหนดกิจการหรือลูกจ้างอื่นที่ไม่อยู่ในบังคับ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เนื่องด้วยได้มีการประกาศใช้บังคับ พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของกิจการหรือลูกจ้าง ที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับในปัจจุบันได้มีกิจการหรือลูกจ้าง เพิ่มขึ้นอีกหลายประเภทที่สมควรมิให้นําบทบัญญัติในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓

ข้อมูลเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2560

พระราชกฤษฎีกา กําหนดวันเปิดทําการศาลจังหวัดเชียงคํา พ.ศ. ๒๕๖๐

มีจัดตั้งศาลจังหวัดขึ้นที่อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา เรียกว่า “ศาลจังหวัดเชียงคํา” และจะเปิดทําการในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ข้อมูลเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2560

พระราชกฤษฎ ี กา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๐

รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึงยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับกําไรสุทธิ

ข้อมูลเมื่อ 16 มกราคม 2560

พระราชกฤษฎ ี กา พระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสแรกนับแต่ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

เนื่องในโอกาสแรกนับแต่ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์

ข้อมูลเมื่อ 12 ธันวาคม 2559

พระราชกฤษฎีกา กำหนดวันเปิดทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พ.ศ. ๒๕๕๙

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัติว่า ให้จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางขึ้น

ข้อมูลเมื่อ 27 กันยายน 2559