กฎหมายคอมพิวเตอร์ (131)

กระบวนยุติธรรม (1719)

การเงินการคลัง (439)

การต่างประเทศ (253)

การทหาร (126)

การท่องเที่ยวและกีฬา (78)

การเมือง (1132)

การปกครอง (1499)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (109)

การศึกษา (132)

เกษตรและสหกรณ์ (80)

เกาะติด กสทช. (110)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (42)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (23)

คดีที่น่าสนใจ (457)

คมนาคม (193)

ครอบครัวและเยาวชน (184)

งานวิจัยกฎหมาย (250)

ทรัพย์สินทางปัญญา (180)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (229)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (329)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (113)

ผู้บริโภค (240)

พลังงาน (56)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (722)

พาณิชย์ (535)

ตำรวจ (119)

ภาษี-บัญชี (451)

แรงงาน (283)

วัฒนธรรม (50)

วิชาชีพกฎหมาย (821)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (135)

สวัสดิการ (259)

สาธารณสุข (218)

สิทธิมนุษยชน (768)

อุตสาหกรรม (295)

อสังหาริมทรัพย์ (98)

ประกาศ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้หญิงอื่นที่มิใช่ญาติสืบสายโลหิต ของสามีหรือภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายรับตั้งครรภ์แทน พ.ศ. ๒๕๕๘

โดยที่เป็นการสมควรกําหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้หญิงอื่นที่มิใช่ญาติ สืบสายโลหิตของสามีหรือภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายรับตั้งครรภ์แทน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และเป็นธรรมต่อผู้รับบริการ

ข้อมูลเมื่อ 16 ธันวาคม 2558

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งพ้นจากตำแหน่ง

ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของ นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วปรากฏว่าผลการประเมิน มีระดับผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย จึงทำให้ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ไม่ได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งต่อไป

ข้อมูลเมื่อ 11 ธันวาคม 2558

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการอัยการ “เข็มชัย-วินัย-กิตติ-นิภาพร-นิภา-นิตสิต” ขึ้นรอง อสส.

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศโปรดเกล้าฯ 77 ขรก.อัยการดำรงตำแหน่ง “เข็มชัย-วินัย-กิตติ-นิภาพร-นิภา-นิตสิต” ขึ้นรอง อสส.

ข้อมูลเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2558

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เครื่องมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ 48 ชนิด รวมทั้ง "อุปกรณ์ช็อตไฟฟ้า"

ประกาศเครื่องมือในการควบคุมฝูงชน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๙ วรรคเจ็ด และมาตรา ๒๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้ง "อุปกรณ์ช็อตไฟฟ้า"

ข้อมูลเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2558

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวิธีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ ชุมนุมได้ไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องแจ้ง ไม่น้อยกว่า 24 ชม.

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวิธีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๐ วรรคสาม และมาตรา ๑๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อมูลเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2558