ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในบริเวณสวนเบญจกิติและบริเวณโดยรอบ ในท้องที่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย และแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อบัญญัติฉบับนี้ออกเพื่อแก้ไข ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับเดิม พ.ศ. 2547 โดยมีเนื้อหาคือ ยกเลิกบริเวณห้ามก่อสร้าง ในส่วนบริเวณที่ 2 ถึง ที่ 6 เหลือควบคุมบริเวณที่ 1 เท่านั้น

ข้อมูลเมื่อ 24 กันยายน 2557