กฎหมายคอมพิวเตอร์ (131)

กระบวนยุติธรรม (1719)

การเงินการคลัง (439)

การต่างประเทศ (253)

การทหาร (126)

การท่องเที่ยวและกีฬา (78)

การเมือง (1132)

การปกครอง (1499)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (109)

การศึกษา (132)

เกษตรและสหกรณ์ (80)

เกาะติด กสทช. (110)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (42)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (23)

คดีที่น่าสนใจ (457)

คมนาคม (193)

ครอบครัวและเยาวชน (184)

งานวิจัยกฎหมาย (250)

ทรัพย์สินทางปัญญา (180)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (229)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (329)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (113)

ผู้บริโภค (240)

พลังงาน (56)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (722)

พาณิชย์ (535)

ตำรวจ (119)

ภาษี-บัญชี (451)

แรงงาน (283)

วัฒนธรรม (50)

วิชาชีพกฎหมาย (821)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (135)

สวัสดิการ (259)

สาธารณสุข (218)

สิทธิมนุษยชน (768)

อุตสาหกรรม (295)

อสังหาริมทรัพย์ (98)

กฏกระทรวง

กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์การเพิกถอนทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยที่กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ การเพิกถอนทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดให้นายทะเบียนเพิกถอนทะเบียน รถจักรยานยนต์สาธารณะได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประจําจังหวัดหรือคณะอนุกรรมการ ประจําท้องที่เท่านั้น อันเป็นเหตุทําให้การควบคุมรถจักรยานยนต์สาธารณะในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร

ข้อมูลเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2560

กฎกระทรวง กําหนดอัตราค่าแสตมป์ยาสูบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรับขึ้นหวังลดนักสูบหน้าใหม่

กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงปรับขึ้นค่าแสตมป์ยาสูบบุหรี่ซิกาแรต ทั้งอัตราภาษีตามมูลค่าและตามปริมาณ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเป็นการสนับสนุนนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบของรัฐ

ข้อมูลเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2559

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อมูลเมื่อ 6 ตุลาคม 2558

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อมูลเมื่อ 25 กันยายน 2558

กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าพ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อมูลเมื่อ 1 กันยายน 2558