กฎหมายคอมพิวเตอร์ (131)

กระบวนยุติธรรม (1724)

การเงินการคลัง (453)

การต่างประเทศ (257)

การทหาร (128)

การท่องเที่ยวและกีฬา (84)

การเมือง (1142)

การปกครอง (1510)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (110)

การศึกษา (136)

เกษตรและสหกรณ์ (86)

เกาะติด กสทช. (110)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (43)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (25)

คดีที่น่าสนใจ (472)

คมนาคม (198)

ครอบครัวและเยาวชน (185)

งานวิจัยกฎหมาย (250)

ทรัพย์สินทางปัญญา (182)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (238)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (331)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (113)

ผู้บริโภค (243)

พลังงาน (57)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (723)

พาณิชย์ (535)

ตำรวจ (121)

ภาษี-บัญชี (457)

แรงงาน (290)

วัฒนธรรม (52)

วิชาชีพกฎหมาย (821)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (135)

สวัสดิการ (261)

สาธารณสุข (224)

สิทธิมนุษยชน (775)

อุตสาหกรรม (295)

อสังหาริมทรัพย์ (99)

กฏ

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ๕)พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อมูลเมื่อ 14 กรกฎาคม 2558

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๙๙ (พ.ศ. ๒๕๕๖) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

ยกเว้นภาษีเงินได้เพื่อช่วยเหลือข้าราชการที่ออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อมูลเมื่อ 12 กันยายน 2556

กฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

กฎ ก.พ.ค. (คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม) ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) ได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์โดยยกเลิกของเดิมบางข้อและใช้หลักใหม่ตาม ฉบับที่ 2 ในข้อต่างๆ

ข้อมูลเมื่อ 30 กรกฎาคม 2556

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้าม กรณีหย่อนความสามารถ บกพร่องในหน้าที่ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม กรณีมีมลทินหรือมัวหมอง และกรณีต้องรับโทษจำคุกในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือต้องรับโทษจำคุกโดยคำสั่งของศาล พ.ศ. ๒๕๕๖

กฎ ก.พ. สั่งออกจากข้าราชการ กรณีหย่อนความสามารถ บกพร่องในหน้าที่ ถูกศาลสั่งจำคุก

ข้อมูลเมื่อ 7 มิถุนายน 2556

กฎ ก.ร. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๕

กฎ ก.ร. ฉบับนี้ได้กำหนดให้การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการรัฐสภาสามัญเป็นไปตามหลักการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติราชการ และการประพฤติตน

ข้อมูลเมื่อ 10 สิงหาคม 2555