กฎหมายคอมพิวเตอร์ (131)

กระบวนยุติธรรม (1716)

การเงินการคลัง (437)

การต่างประเทศ (253)

การทหาร (126)

การท่องเที่ยวและกีฬา (78)

การเมือง (1131)

การปกครอง (1498)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (109)

การศึกษา (130)

เกษตรและสหกรณ์ (78)

เกาะติด กสทช. (110)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (42)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (23)

คดีที่น่าสนใจ (455)

คมนาคม (191)

ครอบครัวและเยาวชน (184)

งานวิจัยกฎหมาย (250)

ทรัพย์สินทางปัญญา (180)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (227)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (328)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (113)

ผู้บริโภค (240)

พลังงาน (56)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (722)

พาณิชย์ (535)

ตำรวจ (119)

ภาษี-บัญชี (450)

แรงงาน (280)

วัฒนธรรม (50)

วิชาชีพกฎหมาย (819)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (134)

สวัสดิการ (259)

สาธารณสุข (218)

สิทธิมนุษยชน (768)

อุตสาหกรรม (295)

อสังหาริมทรัพย์ (98)

UNODC ชี้ปัญหาแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย ต้นต่อตร.- ตม.รับใต้โต๊ะ

UNODC ระบุ แรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายชาวเมียนมาต้องจ่ายค่านายหน้าสูงถึง 19,000 บ. มากกว่าแรงงานจากลาวและกัมพูชา ขณะที่หนี้สินที่เกิดขึ้นยังเป็นหัวใจหลักของการเอาเปรียบแรงงาน พร้อมทั้งชี้ว่า ขบวนการผิดกฎหมายนี้ ต้นตอหลักมาจากการคอร์รัปชั่นในเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องทุกระดับชั้น

ข้อมูลเมื่อ 18 สิงหาคม 2560

"ศรีวราห์" สั่งกวาดล้างจับกุมคดีความมั่นคง-เหตุปล้นเต็นท์รถสงขลา เชื่อคนร้ายมีวัตถุประสงค์พิเศษ

พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร. ฝ่ายความมั่นคง สั่งระดมกวาดล้าง จับกุมคดีความมั่นคง ทั่วประเทศ 10 วัน หลังประชุมชุดสืบสวน เหตุปล้นเต็นท์รถ สงขลา เชื่อคนร้ายมีวัตถุประสงค์พิเศษ

ข้อมูลเมื่อ 17 สิงหาคม 2560

พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 โดยจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ดังนั้น พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ จะเริ่มต้นมีผลใช้บังคับในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

ข้อมูลเมื่อ 15 สิงหาคม 2560

ระเบียบ กทม.2560 พลเมืองดีแจ้งเบาะแสคนทำผิด ได้รับส่วนแบ่งค่าปรับครึ่งหนึ่ง

ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนําจับ ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อมูลเมื่อ 15 สิงหาคม 2560

กระทรวงดิจิทัลฯ ยืนยัน พ.ร.บ.คอมพ์ฯ ไม่จำกัดสิทธิการแสดงความคิดเห็น

กระทรวงดิจิทัลฯ ยืนยัน พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ ไม่ได้บัญญัติขึ้นเพื่อจำกัดสิทธิประชาชนในการแสดงความคิดเห็น แต่ต้องมีขอบเขตไม่ทำลายสิทธิผู้อื่น หรือทำลายความมั่นคงของชาติ ย้ำกฎหมายตั้งขึ้นตามหลักกติกาสากลทุกประการ ...

ข้อมูลเมื่อ 15 สิงหาคม 2560

พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศ: ๖ กค ๒๕๖๐ มีผล: นับแต่พ้นกำหนด ๖๐ วัน นับแต่ประกาศ

พระราชบัญญัติ

ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อกำหนด

ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email พ.ศ.๒๕๖๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

มีพระราชโองการดํารัสเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้ตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ขึ้นไว้ให้ใช้แทนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งได้ตราไว้ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป

รัฐธรรมนูญ

พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐

เนื่องจากอัตราโทษปรับในประมวลกฎหมายอาญายังไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยที่กฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วย พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายว่าด้วยยาสูบ กฎหมายว่าด้วยไพ่ กฎหมายว่าด้วย การจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต และกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสุรา ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานแล้ว บทบัญญัติในบางส่วนจึงไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

พระราชบัญญัติ

"ไปรษณีย์ไทย" แนะฝากสิ่งของที่ไม่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องบินไปยังปลายทางผ่าน APM

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) แนะผู้เดินทางและนักท่องเที่ยว ใช้บริการ ตู้ APM หรือเครื่องบริการไปรษณีย์อัตโนมัติ ส่งสิ่งของที่ไม่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องบินไปยังปลายทางทั้งในและต่างประเทศ โดยนำร่องติดตั้ง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเป็นแห่งแรก

ข้อมูลเมื่อ 14 สิงหาคม 2560

สนช.เตรียมพิจารณาให้ความเห็นชอบอัยการสูงสุดคนใหม่

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด และให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อมูลเมื่อ 10 สิงหาคม 2560

สภาร่างฯ เวเนซุเอล่า ลงมติปลด"อัยการสูงสุด"

สภาร่างรัฐธรรมนูญเวเนซุเอล่าลงมติไล่อัยการสูงสุดออกจากตำแหน่ง ในขณะที่นานาชาติวิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจครั้งนี้ว่าทำลายประชาธิปไตย

ข้อมูลเมื่อ 7 สิงหาคม 2560

"ฮอนโนลูลู" รัฐฮาวาย ออกกฎหมายใหม่ ห้ามคนเล่นมือถือขณะข้ามถนน

เมืองฮอนโนลูลู รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา ออกกฎหมายใหม่ห้ามประชาชนใช้มือถือ กล้องดิจิทัล และอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์อื่นๆ ขณะข้ามถนน หวังลดการเกิดอุบัติเหตุ โดยจะมีผลบังคับใช้เดือนตุลาคม 2560 นี้

ข้อมูลเมื่อ 4 สิงหาคม 2560

ศาลและองค์กรอัยการ ก้าวแห่งความเปลี่ยนแปลงภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560
ศาลรัฐธรรมนูญเป็น The Super Court จริงหรือ?
การจัดทำรัฐธรรมนูญในศตวรรษที่ 21
“ดาบสองคม” ในสังคมออนไลน์
หลักการสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น
ขอทราบเหตุผลที่สอบไม่ผ่าน...ถือเป็นการอุทธรณ์แล้วหรือไม่?
เมื่อ สว ไม่ใช่สภาพี่เลี้ยงอีกต่อไป
ร่างกฎหมาย GMO เปิดช่องผู้ประกอบการไม่ต้องรับผิด อ้าง "เหตุสุดวิสัย"

กฎหมายคอมพิวเตอร์ (131)

กระบวนยุติธรรม (1,716)

การเงินการคลัง (437)

การต่างประเทศ (253)

การทหาร (126)

การท่องเที่ยวและกีฬา (78)

การเมือง (1,131)

การปกครอง (1,498)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (109)

การศึกษา (130)

เกษตรและสหกรณ์ (78)

เกาะติด กสทช. (110)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (42)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (23)

คดีที่น่าสนใจ (455)

คมนาคม (191)

ครอบครัวและเยาวชน (184)

งานวิจัยกฎหมาย (250)

ทรัพย์สินทางปัญญา (180)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (227)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (328)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (113)

ผู้บริโภค (240)

พลังงาน (56)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (722)

พาณิชย์ (535)

ตำรวจ (119)

ภาษี-บัญชี (450)

แรงงาน (280)

วัฒนธรรม (50)

วิชาชีพกฎหมาย (819)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (134)

สวัสดิการ (259)

สาธารณสุข (218)

สิทธิมนุษยชน (768)

อุตสาหกรรม (295)

อสังหาริมทรัพย์ (98)