กฎหมายคอมพิวเตอร์ (131)

กระบวนยุติธรรม (1711)

การเงินการคลัง (437)

การต่างประเทศ (251)

การทหาร (126)

การท่องเที่ยวและกีฬา (77)

การเมือง (1128)

การปกครอง (1496)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (108)

การศึกษา (130)

เกษตรและสหกรณ์ (78)

เกาะติด กสทช. (109)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (42)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (21)

คดีที่น่าสนใจ (445)

คมนาคม (184)

ครอบครัวและเยาวชน (184)

งานวิจัยกฎหมาย (250)

ทรัพย์สินทางปัญญา (180)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (224)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (327)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (113)

ผู้บริโภค (240)

พลังงาน (56)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (721)

พาณิชย์ (535)

ตำรวจ (119)

ภาษี-บัญชี (450)

แรงงาน (275)

วัฒนธรรม (50)

วิชาชีพกฎหมาย (818)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (134)

สวัสดิการ (258)

สาธารณสุข (216)

สิทธิมนุษยชน (762)

อุตสาหกรรม (295)

อสังหาริมทรัพย์ (98)

"การคลัง" เตรียมชงภาษีอีคอมเมิร์ซเข้า ครม. กรกฎาคมนี้

กระทรวงการคลังเตรียมรอชง ครม. ขายของออนไลน์ อีเพย์เมนต์ โฆษณาบน Google เกมออนไลน์ โดนเรียกเก็บภาษีแน่นอน ตามมาตรฐานอย่างเป็นธรรม

ข้อมูลเมื่อ 27 มิถุนายน 2560

ศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง "มือปืนป๊อปคอร์น" เหตุไม่มีพยานหลักฐานยืนยัน

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง มือปืนป็อปคอร์นยิงปะทะเมื่อปี 2557 เนื่องจากไม่มีพยานหลักฐานยืนยันชัดเจน แต่ให้ขังจำเลยไว้ ระหว่างฎีกา

ข้อมูลเมื่อ 27 มิถุนายน 2560

ม.44 ปลดล็อกที่ สปก. ใช้ประโยชน์ธุรกิจพลังงาน

คสช.และครม. มีมติเห็นชอบให้ใช้คำสั่งตามมาตรา 44 เพื่อปลดล็อคที่ของ ส.ป.ก. ไปใช้ในกิจการสาธารณะได้ 3 อย่าง แต่จะต้องเป็นกิจการที่ได้เคยขออนุญาตไปแล้ว แต่หากกำลังจะขออนุญาตต้องสอดคล้องกับเงื่อนไข

ข้อมูลเมื่อ 26 มิถุนายน 2560

อธิบดีกสร. ลงพื้นที่สอบเหตุผู้เสียชีวิต 5ราย ในบ่อน้ำเสีย ด้านซีพีเอฟยันรับผิดชอบเต็มที่

26 มิถุนายน 2560 - กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีผู้เสียชีวิต 5 ราย ในบ่อน้ำเสีย บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ซอยบางนา-ตราด 20 ถ.บางนา-ตราด กทม.

ข้อมูลเมื่อ 26 มิถุนายน 2560

กรมโรงงานอุตสาหกรรม จับมือ กรมบังคับคดี MOU เชื่อมโยงข้อมูล

กรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมบังคับคดี ลงนามความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับข้อมูลการจดทะเบียนเครื่องจักรและข้อมูลบุคคลล้มละลาย

ข้อมูลเมื่อ 23 มิถุนายน 2560

ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อกำหนด

ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email พ.ศ.๒๕๖๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

มีพระราชโองการดํารัสเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้ตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ขึ้นไว้ให้ใช้แทนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งได้ตราไว้ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป

รัฐธรรมนูญ

พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐

เนื่องจากอัตราโทษปรับในประมวลกฎหมายอาญายังไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยที่กฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วย พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายว่าด้วยยาสูบ กฎหมายว่าด้วยไพ่ กฎหมายว่าด้วย การจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต และกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสุรา ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานแล้ว บทบัญญัติในบางส่วนจึงไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนําไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

พระราชบัญญัติ

คณะกรรมการอัยการมีมติเอกฉันท์เลือก "เข็มชัย ชุติวงศ์" เป็นอัยการสูงสุด คนที่14

14 มิถุนายน 2560 - ที่ประชุมสำนักงานอัยการสูงสุดมีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้นายเข็มชัย ชุติวงศ์ รองอัยการสูงสุดอาวุโส อันดับ 1 เป็นอัยการสูงสุดคนต่อไป

ข้อมูลเมื่อ 19 มิถุนายน 2560

12 คนงานไทย กลับจากซาอุฯ หลังทางการประกาศนิรโทษกรรมบุคคลไม่มีใบรับรองถิ่นที่อยู่

กระทรวงแรงงาน โดย สนร.ริยาด ให้ความช่วยเหลือส่งแรงงานไทย 12 คน กลับจากซาอุดิอาระเบีย ประสานหางานทำให้ตามความต้องการ หากลุ่มแรงงานที่ได้รับนิรโทษกรรมเดินทางกลับประเทศไทย เหตุแรงงานกลุ่มนี้ไม่มีหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ จนต้องพำนักนานกว่า 25 ปี

ข้อมูลเมื่อ 16 มิถุนายน 2560

สหรัฐฟ้องยึดทรัพย์กว่า 1 พันล้าน เอี่ยวกองทุน 1MDB

รัฐบาลสหรัฐยื่นฟ้องเพื่อยึดทรัพย์สินกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ที่มีการซื้อด้วยเงินซึ่งเชื่อว่าถูกยักยอกจากกองทุนวันเอ็มดีบี (1MDB)

ข้อมูลเมื่อ 21 มิถุนายน 2560

UN มีมติเลือกเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงมอสโก เป็นผู้พิพากษาศาลเวทีโลก

นายเกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้พิพากษาศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ (ITLOS) ถือเป็นครั้งแรกที่ไทยมีผู้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาในกลไกตุลาการของสหประชาชาติ

ข้อมูลเมื่อ 20 มิถุนายน 2560

ศาลและองค์กรอัยการ ก้าวแห่งความเปลี่ยนแปลงภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560
ศาลรัฐธรรมนูญเป็น The Super Court จริงหรือ?
การจัดทำรัฐธรรมนูญในศตวรรษที่ 21
“ดาบสองคม” ในสังคมออนไลน์
หลักการสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น
ขอทราบเหตุผลที่สอบไม่ผ่าน...ถือเป็นการอุทธรณ์แล้วหรือไม่?
เมื่อ สว ไม่ใช่สภาพี่เลี้ยงอีกต่อไป
ร่างกฎหมาย GMO เปิดช่องผู้ประกอบการไม่ต้องรับผิด อ้าง "เหตุสุดวิสัย"

กฎหมายคอมพิวเตอร์ (131)

กระบวนยุติธรรม (1,711)

การเงินการคลัง (437)

การต่างประเทศ (251)

การทหาร (126)

การท่องเที่ยวและกีฬา (77)

การเมือง (1,128)

การปกครอง (1,496)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (108)

การศึกษา (130)

เกษตรและสหกรณ์ (78)

เกาะติด กสทช. (109)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (42)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (21)

คดีที่น่าสนใจ (445)

คมนาคม (184)

ครอบครัวและเยาวชน (184)

งานวิจัยกฎหมาย (250)

ทรัพย์สินทางปัญญา (180)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (224)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (327)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (113)

ผู้บริโภค (240)

พลังงาน (56)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (721)

พาณิชย์ (535)

ตำรวจ (119)

ภาษี-บัญชี (450)

แรงงาน (275)

วัฒนธรรม (50)

วิชาชีพกฎหมาย (818)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (134)

สวัสดิการ (258)

สาธารณสุข (216)

สิทธิมนุษยชน (762)

อุตสาหกรรม (295)

อสังหาริมทรัพย์ (98)